artykuł nr 1

Uchwała nr 117/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 9.05.2012

 

Uchwała 117/XV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 9.05.2012r
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust.4 i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2011 rok Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2011 rok
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.