artykuł nr 1

Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała NR 116/XIV/2012
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 12 marca 2012r.

w sprawie: zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie gminy Kłomnice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13,art.40 ust.2 pkt3 i art.41 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)oraz art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19,poz.115 z późn.zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady nadawania i zmiany nazw obiektów gminnych na terenie Gminy Kłomnice oraz zasady postepowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie nazw obiektów gminnych w Gminie Kłomnice.

§ 2. Zasady o których mowa w § 1 określa zał.nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Załączniki:
Załącznik nr 118 KB