artykuł nr 1

Uchwała nr 115/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała Nr 115/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r.

W sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kłomnice”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 27 października 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.);

Rada Gminy Kłomnice
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu z terenu gminy Kłomnice”, będący osobnym opracowaniem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia