artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2012r.

 

Kłomnice, dnia 10.12.2012r.

 
GKIO-OŚ.6220.20.2012

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DNIA 10.12.2012r.

 

 

 
Zawiadamiam

 
że w Obwieszczeniu Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2012 r. Nr GKIO-OŚ.6220.20.2012 dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 139 obręb Konary, błędnie zapisano zasięg rotora jako działki nr ewid. 138 i 139.
Zasięg rotora przedmiotowej turbiny będzie obejmował przestrzeń nad działkami o nr ewid. 138 i 140, obręb Konary.

 

 
Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 205,w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątek od 7:30 do 15:00 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.