artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice

OBWIESZCZENIE


 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 2012  poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 tekst jednolity /, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr 275/XXX/02 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 13.08.2002r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice

zawiadamiam


 

o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w następujących obszarach:

1) sołectwo Garnek – dz nr 118/23 (teren oznaczony symbolem MN/Uc)

2) sołectwo Lipicze – dz nr 435 (teren oznaczony symbolem P)

3) sołectwo Kłomnice – dz nr 45/1 , 45/2, 46, 47 (teren oznaczony symbolem Pe)

4) sołectwo Rzerzęczyce – dz nr 6440 (teren oznaczony symbolem Pe) 


 

Projekt planu w w/w obszarach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 września 2012r. do 24 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach, (ul. Strażacka 20, p. 210) w godz. od 8 ºº do 15 ºº. 


 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2012r. w budynku Urzędu Gminy w Kłomnicach ( sala USC) o godz. 16ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłomnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2012r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@klomnice.pl lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Kłomnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2012r.