artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.08.2012r.

 

Kłomnice, dnia 22.08.2012r.


 

GKIO-OŚ.6220.11.2012


 


 


 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 22.08.2012


 


 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Urząd Gminy Kłomnice


 

Zawiadamia


 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 205 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)