artykuł nr 1

Obwieszzcenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2012r.

 

Kłomnice, dnia 2012-06-27


 

GKIO-OŚ.6220.7.2012


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 27.06.2012r.


 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Urząd Gminy Kłomnice

 

Zawiadamia

 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb Bartkowice oraz do realizacji na działce nr ewid. 325, obręb Pacierzów.

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut urzędu w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa.

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pokój 205 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)