artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.06.2012r.

 

Kłomnice, dnia 01.06.2012r.

GKIO-OŚ.6220.7.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 01.06.2012r.

 

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) oraz art. 10 § 1 kpa Urząd Gminy Kłomnice zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb Bartkowice oraz do realizacji na działce nr ewid. 325, obręb Pacierzów.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, w godzinach pracy urzędu tj. pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30, pokój 205. Informujemy również, iż można się wypowiedzieć co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.