artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 10 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 275/XXX/02 z dnia 13.08.2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:


 

od 30 kwietnia 2012 r. do 01 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice (pokój nr 210), ul. Strażacka 20, w dni pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. od 800 do 1600 od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2012 r. o godzinie 1500 w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach (sala sesyjna).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kłomnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2012 r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@klomnice.pl lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Kłomnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2012r