artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.08.2011r.

 

Zarządzenie Nr 95/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.08.2011r

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/IV/2011 z dnia 07.02.2011r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2011 rok oraz na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku, Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z pismami:

1) Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/115/5/1/11 z dnia 01.08.2011 zwiększającym dotację na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17 347,00 zł

2) Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/36/8/1/2011 z dnia 03.08.2011 zwiększającym dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z ust. o pomocy społecznej w kwocie 773,00

3) Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/248/2/1/2011 z dnia 03.08.2011 zwiększającym dotację na wypłatę zasiłków w kwocie 5 751,00,

4) Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/197/3/2011 z dnia 04.08.2011 zwiększającym dotację na zadanie „Wyprawka szkolna” w kwocie 18 842,00,

5) Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/277/2/2011 z dnia 22.08.2011 przyznający dotację na przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 540,00

6) KBW Delegatury w Częstochowie nr DCZ 3101/25/2011 z dnia 29.08.2011 przyznającym dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 14 879,00,

oraz z bieżącym wykonywaniem budżetu dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 58 132,00

- zwiększenie wydatków 58 132,00

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 175 KB