artykuł nr 1

Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA Nr 97/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2011r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2012–2015 stanowiącą Załącznik nr 1.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2027, zgodnie z  zał. nr 2  do uchwały.

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z zał. nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjąć dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Kłomnice na lata 2012-2015 zawarte  w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych zał. nr 3 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy Kłomnice  do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w zał. nr 3  do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłomnice  Nr 16/IV/2011 z dnia 07.02.2011.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.