artykuł nr 1

Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA Nr 95/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2011r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2011–2014 do Uchwały Nr 16/IV/2011 z dnia 07.02.2011 otrzymuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2027 do Uchwały Nr 16/IV/2011 z dnia 07.02.2011 otrzymuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014 do Uchwały Nr 16/IV/2011 z dnia 07.02.2011 otrzymuje brzmienie zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2014 w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.