artykuł nr 1

Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

Uchwała Nr 94/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2011r

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07.02.2011r. w sprawie Budżetu Gminy na 2011 rok dokonuje się zmian:
w dochodach w związku z:
1)   zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu o 37 000,00 zł
2)   zwiększeniem planu dochodów z tytułu sprzedaży wody i ścieków o 100 000,00 zł
3)   zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. Budowa świetlicy środowiskowej w Zdrowej o kwotę 24 235,00 zł
4)   zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania otrzymanego z PUP w Częstochowie wynagrodzeń pracowników publicznych kwota 30 000,00 zł oraz pracowników społecznie użytecznych kwota 21 000,00 zł
5)   zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie pn. Remont zbiornika wodnego w Kłomnicach o kwotę 227 774,00 zł
6)   zmniejszeniem dochodów z tytułu wpłat grzywien i kar od Straży Gminnej w Mykanowie o 150 000,00 zł
7)   zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji od gmin na zadanie pn. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom o kwotę 27 000,00
8)   bieżącym wykonaniem budżetu.
w wydatkach w związku z:
1)   zamiarem zwiększenia dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach o kwotę 3 000,00 zł
2)   koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o 20 000,00 zł
3)   zwiększeniem planu wydatków na udzielenie dotacji dla OSP w Kłomnicach na zakup instrumentów dla orkiestry 20 000,00 zł
4)   zwiększeniem planowanych wydatków na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o 37 000, 00 zł
5)   zwiększeniem planu wydatków na zadania realizowane przez OSP z terenu gminy Kłomnice 38 320,00 zł
6)   zmniejszeniem plany wydatków na odwodnienie w msc. Rzerzęczyce o 50 000,00 zł
7)   zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont zbiornika wodnego w Kłomnicach o kwotę 118 469,00 zł
8)   zakończeniem realizacji inwestycji p.n. Dokończenie prac związanych z budową kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Gminie Kłomnice – Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na to zadanie o kwotę 9 700,00 zł
9)   zmniejszeniem planowanej dotacji dla OSP Rzerzęczyce na zakup samochodu o kwotę 54 000,00 zł
10)   rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w Zberezce zmniejszenie planu wydatków o 550 000,00 zł i planu przychodów o 540 840,00 zł
11)   zmniejszeniem planu wydatków na podatek vat o 220 000,00 zł
12)   bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1, ogółem przedstawiają się następująco:
zmniejszenie dochodów    343 009,00 zł
zmniejszenie wydatków    883 849,00 zł
zmniejszenie przychodów    540 840,00 zł
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.   Zał. nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2.   Zał. nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki:
Załącznik nr 367 KB
Załącznik nr 2124 KB
Załącznik nr 1176 KB