artykuł nr 1

Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA Nr 93/XII/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2011r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.12 oraz art.7, ust.1, pkt.8 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.

RADA GMINY KŁOMNICE
Uchwala, co następuje

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy w sprawie finansowania wydatków dotyczących uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kłomnice w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011r. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.