artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 30 września 2011r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 30 września 2011r


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r) 

zawiadamiam 

że na wniosek Wójta Gminy Kłomnice, została wydana w dniu 26.09.2011 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek biurowo- magazynowy (siedzibę) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z realizacją urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania projektowanej inwestycji, w tym budowy: rampy wyładowczej, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu, do realizacji na działce nr ewid. 622, położonej w miejscowości Zdrowa.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.