artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 grudnia 2011r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 07 grudnia 2011r


 


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Pana Wiesława Borala, właściciela firmy ZUHP „ELEKTROMAT-BIS”, Bartkowice, ul. Wąska 17, działającego z upoważnienia Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego, do realizacji na działkach nr ewid. 625, 632/9, 632/5, 632/6, 632/7, 1149, 1154, 631, 630, 755, 626, 664, 1132, 1131, 627, 628, 1135, położonych w miejscowości Michałów Rudnicki, obręb Chorzenice.


 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.