artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 24 listopada 2011r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 24 listopada 2011r


 


 


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)


 


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Pana Waldemara Cichego, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL”, ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, pełnomocnika Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozdział wód rzeki Warty w km 697+930 na właściwe koryto oraz Kanał Młynówki, do realizacji na działkach nr ewid. 177/2, 180, 181, 202, 203, obręb Śliwaków.


 


 


 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.