artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 24 listopada 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 24 listopada 2011r


 


 


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)


 


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Pana Marka Zalewskiego, 42-200 Częstochowa, Al. NMP 65/10, działającego z upoważnienia Urzędu Gminy w Kłomnicach zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków, do realizacji na działce nr ewid. 526/46, obręb Nieznanice.


 


 


 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.