artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 15 listopada 2011r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 15 listopada 2011r


 


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)


 


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Wójta Gminy Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu odwodnienia działek przylegających do ul. Częstochowskiej, do realizacji na działkach nr ewid. 2166/3, 2166/4, 2166/5, 2165, 2163, 301, obręb Kłomnice.


 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.