artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XL/2010

 

PROTOKÓŁ Nr XL/2010
z sesji Rady Gminy Kłomnice
odbytej w dniu 7.10.2010r

Sesji przewodniczył p. Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych / 3 radnych nieobecnych/.

 

XL sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, radnych powiatowych w osobach p. Burzyńskiej Lidii i Adama Śliwakowskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli Rad Sołeckich oraz wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna ponieważ jest obecnych 12 radnych i zaproponował porządek obrad, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem – czy są uwagi lub inne propozycje ?

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie jako pkt 7d/ do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren” / chodzi o OSP w Nieznanicach/.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XL sesji wraz ze głoszonym wnioskiem Wójta Gminy:

- za przyjęciem porządku obrad - głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on j.n.:

1.Otwarcie XL sesji Rady Gminy i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Powołąnie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu:

a/na realizację zadania drogowego: Przebudowa drogi pow.nr 1029 S DK91- Kłomnice- Garnek- Św. Anna,

b/na realizację zadania drogowego: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg pow. Subregionu Częstochowskiego,

c/na dofinansowanie dla wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach,

d/wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”.

8.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek- uchwała.

9.Korekta budżetu gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.

10.Zatwierdzenie Planu Odnowy msc. Kłomnice na lata 2010- 2017 – uchwała.

11.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a/nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1395 obręb Kłomnice od Agencji Nieruchomości Rolnych –Oddział Terenowy w Opolu,

b/określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

c/ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r –Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice,

d/upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta

 Częstochowy,

e/nadania nazw ulicom we wsi Rzerzęczyce.

12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

13.Komunikaty, wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.4

----------

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z ostatniej sesji znajdował się w biurze Rady i przed sesją był wyłożony w sali konferencyjnej. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu przez Radę jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował by przyjąć go bez odczytania.

-za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty bez odczytania.

ad.pkt.5

----------

 Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Cieślak Wiesław

2/Pałuszka Waldemar

3/Śliwakowska Małgorzata.

ad.pkt.6/

-----------

Interpelacje i zapytania złożyli j.n.:

1/Radny Ligocki Marek – interpelacja na piśmie dotycząca Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – jak w załączeniu.

2/Radny Dumin Tadeusz zwrócił się z zapytaniem –dlaczego zniknął z parkingu przed Policją znak dotyczący niepełnosprawnych.

Innych zapytań nie było.

Przewodniczący udzielił głosu Dyrektor Zespołu Szkół w Kłomnicach, która poinformowała zebranych i prosiła o przekazanie innym, że w porozumieniu ze szkołą w Żytnie mogą odbywać się w szkole w Kłomnicach zajęcia Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej. Była by to nauka bezpłatna i zajęcia odbywały by się dwa razy w miesiącu. Gdyby byli chętni, to wspólnie z Żytnem były by te szkoły uruchomione, zwłaszcza że w szkole policealnej można by było zdobyć wykształcenie m.in. w zawodzie technik rolnik, usług gastronomicznych i inne.

Zwłaszcza zawód technika rolnika przydaje się na wsi, kiedy to przekazywane jest gospodarstwo rolne i są wymagania, by obejmujący gospodarstwo rolne posiadał właśnie takie wykształcenie. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji na wsiach i podziękowała Przewodniczącemu Rady za udzielenie jej głosu.

ad.pkt.7a/

------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 286/XL/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu /do projektu uchwały uwag nie było/.

W sprawie budowy i remontów dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy zabrała głos radna powiatowa p.Burzyńska Lidia, która zachęcała do dalszej współpracy gminy w finansowaniu tych zadań i podejmowania kolejnych uchwał w tych sprawach.

Wójt poinformował, że Rada Gminy nie może podejmować uchwał intencyjnych, a jeśli chodzi o tą drogę to nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Ponadto nasza gmina przekazała Powiatowi 6 mln. zł na drogi, a Powiat nam nic - poczekamy jakie będą decyzje Zarządu.

Radny Wiśniewski zwrócił uwagę na sytuację jaka istnieje w Powiecie jeśli chodzi o współfinansowanie dróg powiatowych przez inne gminy bo np. przez 4 lata Gmina Koniecpol do dróg powiatowych nie dołożyła nic, a drogi się tam robi. Poza naszymi drogami np, w Mykanowie robi się drogi z chodnikami.

- Myślę, że pewne zasady w następnej kadencji trzeba przyjąć, te zasady muszą być bardziej zdrowe i wszystkie gminy powinny być traktowane jednakowo.

Przewodniczący Rady potwierdził, że gmina jest zainteresowana współpracą z Powiatem o czym świadczy podejmowana uchwała, popiera również by te zasady dla wszystkich gmin były jednakowe.

Radny Bloma nadmienił również, że składał pismo zarówno do Urzędu Gminy jak i do Powiatu w sprawie tej drogi, było posiedzenie z projektantem w Powiecie. Chodziło o to, by alejki z parku wychodziły na chodnik a nie do rowu. Ale przyjęte było rozwiązanie, by woda rurami szła do rzeki i chodnika nie ma.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7b/

-------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 287/XL/2010 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.

Wójt poinformowała, że taka uchwała była już podjęta, ale po przetargu jest niższa kwota ujęta.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7c/

------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 288/XL/2010

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego /do projektu uchwały uwag nie było/.

Przewodniczący nadmienił, że Dom Dziecka wykorzystujemy do organizowania kolonii letnich a w zamian za to co roku pomagamy w ten sposób.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7d/

-------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 289/XL/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwa „Rozbudowa systemu wywoływania syren”- do projektu uwag nie było.

Przewodniczący Rady poinformował, że w roku ubiegłym zostały założone dwa takie systemy alarmowe a teraz będzie w OSP Nieznanice.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8a/

-----------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 290/XL/2010 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący nadmienił, że projekt tej uchwały był szczegółowo omówiony na komisjach.

Ligocki M.- ta uchwała była omawiana na komisjach ale przed podjęciem jej trzeba się zastanowić, bo na koniec roku nasze zadłużenie wyniesie 11,700mln.zł czyli ok.20%. W tym roku jak i w przyszłym nasze dochody są dotacjami na kanalizację. Jeżeli te dotacje skończą się, to nasze dochody zmaleją a to zadłużenie będzie do przodu przez 2, 3 lata i będziemy je tylko spłacać. Do tego dojdą odsetki od tych kredytów. Czy drogi w tych trzech wsiach będą robione ?

Wójt- na razie nie, bo nie znaleźliśmy firmy wykonawczej.

Łapeta J.- budżet oscyluje na 40 mln.zł a te wskaźniki są bezpieczne. Analizowałem te kredyty, to są preferencyjne a nie komercyjne kredyty.

Ligocki M.- ja nie mówię, żeby się nie zadłużać ale bieżmy je wtedy gdy dostaniemy dotację, bo ona raz jest a raz jej nie ma.

Wójt- wszystkie kredyty są zaciągane po to, by robić konkretne rzeczy – inwestycje, by coś wybudować. Przez te 8 lat poznałem mechanizmy rządzące gminą i wiem kiedy proponować zaciąganie kredytów.

Ligocki M.- ja mówię w trosce o mieszkańców naszej gminy.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 11 radnych

- przeciwny – był 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym- uchwała w załączeniu.

ad.pkt.9

---------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 291/XL/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok /do projektu uwag nie było/

Przewodniczący nadmienił, że korekta ta była szczegółowo omówiona na komisjach i poddał ją pod głosowanie:

- za przyjęciem – głosowało 11 radnych

- przeciwny – był 1 radny.

Prowadzący sesję stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.10.

-----------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 292/XL/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy msc.Kłomnice na lata 2010-2017 /do projektu uwag nie zgłoszono/.

Przewodniczący poinformował, że wiąże się ona ze zmianami przepisów regulujących możliwości występowania o dofinansowania do różnych programów.

Nastąpiło głosowanie:

-za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11a/

--------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 293/XL/2010 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1395 obręb Kłomnice od Agencji Nieruchomości Rolnych-Oddział Terenowy w Opolu /projekt omówiony był na komisjach/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11b/

---------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 294/XL/2010 w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji /uwag nie było-projekt omówiony na komisjach/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11c/

-------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 295/XL/2010 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice /do projektu uwag nie było/.

Przewodniczący poinformował, że uchwała ta była już podejmowana przez Radę, jest tylko zmiana paragrafu, bo uchwała nie wchodzi w życie z dniem podjęcia tylko po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy rad.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11d/

-------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 296/XL/2010 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy- do projektu chwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

ad.pkt.11e/

-------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 297/XL/2010 w sprawie: nadania nazw we wsi Rzerzęczyce /do projektu uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.12

------------

Wójt- na interpelację pisemną radny Ligocki otrzyma odpowiedź na piśmie.

- To, że jeszcze Rada nie podjęła uchwały, to nie wynika z niedołężności urzędników, ale były od początku trudności z wyłonieniem firmy, uchwała musi dotyczyć całej gminy a robione jest sołectwami. W międzyczasie zmieniła się ustawa dotycząca planów zagospodarowania przestrzennego. Terminów administracyjnych nie możemy przyspieszyć.

Działalność międzysesyjna Wójta to m.in.:

- bieżąca działalność, ze względu na zbliżający się termin układania projektu budżetu na 2011rok analiza propozycji sołectw do przyszłorocznego budżetu, a wcześniej udział w zebraniach sołeckich,

- wyjazdy służbowe do Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa,

- udział w Zarządzie Związku Gmin i Powiatów,

- wyjazd w charakterze konsultanta do Pałacu Prezydenckiego w sprawie ustawy ochrony zwierząt, ze względu na wysoką opinię i stawiania nas za wzór innym gminom z tytułu prowadzenia schroniska dla zwierząt,

- wyjazdy z p.Skarbnik do banków celem podpisywania umów,

- biorę udział w przygotowywaniu przetargów.

Ponieważ nie było pytań Wójta zaprosił On wszystkich na spotkanie z reżyserem filmowym pochodzącym z Kłomnic p.Woldanem, które odbędzie się 16 października w sali sesyjnej o godzinie 17.W czasie tego spotkania będzie wyświetlony film o Prymasie Stefanie Wyszyńskim.

Przewodniczący Rady nawiązał do Planu zagospodarowania przestrzennego podkreślając, że wina jest też „Góry”, bo weszła w życie ustawa telekomunikacyjna i muszą zniknąć zapisy dotyczące masztów telekomunikacyjnych.

Następnie Przewodniczący odczytał zaproszenie dla radnych od Dyrekcji Z.S. w Skrzydlowie na ślubowanie I-szo klasistów w dniu 14.10.2010r. Drugie zaproszenie dotyczyło turnieju sołectw w piłkę nożną, które odbędzie się w Zawadzie w dniu 11.12.2010r.

Ponadto poinformował, że w dniu 6.X. została odebrana świetlica w Zdrowej i że 10.X. z tej okazji i 80-lecia powstania jednostki OSP będzie oddanie nowej sali połączone z mszą świętą na placu przed szkołą. Zapraszał wszystkich obecnych do udziału w tej uroczystości i podziękował radnym, że powstał taki obiekt garażowo-świetlicowy w Zdrowej.

Pracownik Urzędu d/s Rolnictwa p. Śliwakowski poinformował, że otrzymał pismo z Urzędu Woj. dotyczące procedury uruchomienia kredytów z tytułu powodzi. Przedłuży się to na początek przyszłego roku- I kwartał, może I półrocze i musimy czekać. Informacja w tej sprawie ukaże się w Gazecie Kłomnickiej.

Kierownik GOPS p.Mizera również zabrała głos w temacie pomocy dla rolników z tytułu powodzi- odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, gmina zbierała wnioski o pomoc do 30 września i ze strony gminy Kłomnice takie zapotrzebowania na pomoc poszło ale trzeba też poczekać.

Na koniec zabrał głos jeszcze Wójt, który w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą zachęcał do brania udziału w głosowaniu i życzył wszystkim kandydatom powodzenia.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący Rady zamknął obrady XL sesji Rady Gminy.

 

Na tym protokół zakończono