artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2010

 

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2010
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30 czerwca 2010r

 

Sesji przewodniczył p. Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji udział wzięło 14 radnych /1 radny nieobecny/.

 

XXXVIII sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej przewodniczący stwierdzając jej prawomocność, po czym powitał wszystkich radnych ,Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych, sołtysów oraz uczniów wyróżnionych stypendiami Wójta Gminy wraz z ich opiekunami i wszystkich tych , którzy zechcieli przybyć na sesję .Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 6/2010 przewodniczący odczytał porządek obrad zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje ?

Wójt zgłosił j.n.:

1/ wycofanie z porządku obrad projektów uchwał zapisanych w pkt. 9 b/ i c/ ,

2/ wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie :”Budowa kotłowni przy Z.S. w Skrzydlowie”- jako 9b/.

Przewodniczący Rady zaproponował, by po pkt.5 porządku obrad nastąpiło wręczenie dyplomów i przyznanych stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym ze szkół z naszej gminy.

Cały porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami przewodniczący poddał pod głosowanie :

- za przyjęciem porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

a/wręczenie dyplomów i stypendiów uczniom ze Szkół Podstawowych i gimnazjów Gminy Kłomnice.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Korekta budżetu gminy na 2010 rok – uchwała.

8.Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – uchwała.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/bezprzetargowego zbycia działki nr 439/2 obręb Konary,

b/zaciągnięcia kredytu na zadanie :”Budowa kotłowni przy Z.S. w Skrzydlowie,

c/ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice.

10.Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie:

a/nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,

b/nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Komunikaty, wolne wnioski.

13.Rozpatrzneie skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

14.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

----------

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją .Każdy mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.4

----------

Przewodniczący poinformował, że radny Gonera Paweł jest nieobecny na sesji, ponieważ jest w delegacji i prosił o usprawiedliwienie tej nieobecności.

- za usprawiedliwieniem nieobecności radnego Gonery – głosowało 11 radnych,

- przeciwny – był – 1 radny,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie :

1/Bloma Alfred

2/Pałuszka Waldemar

3/Wiśniewski Leszek.

ad.pkt.5a/

------------

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował , że nastąpi wręczenie dyplomów i stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym ze szkół naszej gminy .Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy regulaminem , komisja pod przewodnictwem V-ce Wójt i Przewodniczącej Komisji Oświaty p.Śliwakowskiej rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i opiniuje je ale ostatecznie przyznaje te stypendia Wójt. Stypendium jest przyznawane w wysokości 1 tys.zł za semestr i jest ono nie tylko za bardzo dobre wyniki w nauce ale zainteresowania, hobby i inne osiągnięcia. Wójt poprosił radną Śliwakowską o pomoc we wręczaniu dyplomów ale najpierw odczytał treść takiego dyplomu.

Stypendia otrzymali uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów j.n.:

1/Zespół Szkół w Kłomnicach – 8 uczniów,

2/Zespół Szkół w Rzerzęczycach – 3 uczniów,

3/Zespół Szkół w Garnku – 5 uczniów,

4/Zespół Szkół w Skrzydlowie – 1 uczeń,

5/Liceum Muzyczne w Częstochowie /uczeń Z.S. w Witkowicach/ - 1 uczeń,

6/Zespół Szkół w Zawadzie – 2 uczniów.

Wójt pogratulował uczniom , nauczycielom oraz rodzicom.

Do gratulacji przyłączył się Przewodniczący Rady , życząc przy okazji udanych wakacji .

W imieniu wyróżnionych uczniów jeden ze stypendystów podziękował Wójtowi Gminy , Radzie Gminy za przyznanie stypendiów oraz p. Śliwakowskiej Małgorzacie wręczając wszystkim kwiaty.

Cała grupa stypendystów wraz z nauczycielami , rodzicami i władzami Gminy upamiętniła to wydarzenie zrobieniem zdjęcia.

Przewodniczący Rady podziękował jeszcze raz wszystkim i przeszedł do kolejnego punktu obrad sesji.

ad.pkt.6

----------

Interpelacje złożyli j.n. :

1/radny Wiśniewski L.-nadmieniając ,że temat który porusza jest żenujący i przykry to zwrócił się o udzielenie informacji nt. realizacji zadań statutowych szkół dotyczących współpracy z samorządem lokalnym oraz dlaczego radni nie zostali zaproszeni na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Natomiast serdecznie podziękował Paniom Dyrektorkom przedszkoli za zaproszenie radnych za zakończenie roku .

Radny Bruś zabierając głos stwierdził, że nie do końca się z tym zgadza , żeby radny był zapraszany na zakończenie roku szkolnego . Powinno to dotyczących większych imprez o charakterze patriotycznym czy np. przy nadawaniu szkole imienia .

3/Radny Perliński złożył na piśmie 2 interpelacje : pierwsza dotyczyła wykonania dokumentacji technicznej na sieć wodociągową oraz uzupełnienie sieci kanalizacyjnej i wykonanie utwardzenia dróg będących własnością gminy a także wykup pozostałych gruntów pod drogę./interpelacje w załączeniu/.

Duga interpelacja dotyczyła źle wykonanej kanalizacji w msc. Zawada.

4/Radna Sioła Stanisława złożyła interpelację w sprawie wykonania gruntownej naprawy ul.Rycerskiej w Adamowie – jak w załączeniu.

O głos poprosiła Dyrektor Z.S. w Skrzydlowie , która przeprosiła radnych za to ,że nie zostali zaproszeni na uroczyste zakończenie roku szkolnego.

5/Sołtys wsi Śliwaków zwrócił się z prośbą o usunięcie ziemi, która została nawieziona przy powodzi, ponieważ PKS ma trudności z wykręcaniem .

6/Sołtys wsi Chorzenie zwróciła się z prośbą o naprawę ul. Nowej w Chorzenicach oraz nawiezienia ziemi na pobocza rowu /na początku wsi/.

Przewodniczący Rady odczytał ogłoszenie Związku Emerytów i Rencistów, że w dniu 8 lipca planowany jest wyjazd do Sejmu, chętni radni, sołtysi mogą wpisać się na listę.

Obecny na sali przewodniczący w/w związku p. Przech poinformował, że wyjazd będzie w czwartek o godz.7,00 a w planie jest Sejm, Senat, Pałac Wilanowski i Świątynia Opatrzności Bożej.

Więcej zapytań nie było.

ad.pkt.7

----------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 269/XXXVIII/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok .

Wójt a później p.Skarbnik omówili propozycję zmian w budżecie gminy na 2010r przy czym Wójt poinformował ,że wszystkie drogi wymagające remontu , które były robione metodą natryskową będą naprawione.

Perliński A.- zwrócił się z zapytaniem do p.Skarbnik skąd są wzięte pieniądze/ 500tys.zł/ na dwa dodatkowe zadania inwestycyjne? Odnośnie dróg radny nadmienił, że 3 lata temu już mówił ,że jeżeli nie będzie odpowiedniego podłoża, te drogi po dwóch latach się rozsypią i tak się stało. Teraz co roku trzeba będzie na drogi wydawać duże pieniądze.

Wójt- nie można tak mówić, bo te drogi robione były zgodnie z technologią a błąd nie jest w podłożu tylko w lepiszczu. Te drogi były robione na podstawie projektów.

Radny Ligocki zwrócił się z zapytaniem ,jaki będzie stan zadłużenia gminy na koniec roku?

Perliński A.- chodzi o stan na 1 stycznia 2011r zgodnie z ustawą o finansach publicznych, był taki wniosek na komisjach.

Skarbnik wyjaśniła skąd wzięła środki na dwa dodatkowe zadania i poinformowała , że gmina spełnia wymóg i będzie miała kondycję finansową zgodnie z nową ustawą . Do tego wydrukuje dla radnych te dane zaraz po sesji.

Łapeta J.- czy w tym jest prefinansowanie inwestycji unijnych /nie/.

Ligocki M.- to jest prawie 80% naszego budżetu, czy ten budżet jest realny?

Skarbnik jeszcze raz poinformowała, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały :

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych ,

- przeciwnych – było – 2 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 270/XXXVIII/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury /do projektu uchwały uwag nie było/.

Prowadzący sesję nadmienił, że projekt ten był omówiony na komisjach.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9a/

-----------

Bloma A.- odczytał projekt uchwały Nr 271/XXXVIII/2010 w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 439/2 obręb Konary .

Wójt- projekt ten omówiony był na komisjach , zasada zbywania jest taka ,że musi być przetarg, tylko Rada Gminy może wyrazić zgodę na zbycie bezprzetargowe. Szerokość działki jaką posiadają Ci Państwo nie wystarcza na zabudowę i występują do nas o odstąpienie działki, która została gminie darowana wcześniej .

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Radny Perliński opuścił posiedzenie nie informując o konieczności wyjścia Przewodniczącego Rady Gminy, co oburzyło niektórych radnych.

ad.pkt.9b/

-------------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 272/XXXVIII/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie :”Budowa kotłowni przy Zespole Szkół w Skrzydlowie”.

Wójt- musimy szkole w Skrzydlowie umożliwić funkcjonowanie w postaci własnego ogrzewania .Tegoroczna powódź spowodowała, że kotłownia została zalana a woda lała się przez ściany. Trzeba będzie to do końca września, października zrobić.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9c/

------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 273/XXXVIII/2010 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice .

Wójt- wychodzimy naprzeciw dzieciom i młodzieży z pomocą w kierunku zapewnienia im korzystania z porad logopedy, pedagoga szkolnego a teraz jeszcze chcemy rozszerzyć dodatkowo o doradcę zawodowego i psychologa. Celem jest pomoc dzieciom i młodzieży.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10a/

-------------

Bloma A.- odczytał projekt uchwały Nr 274/XXXVIII/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie: nadania statutu GOPS w Kłomnicach.

Przewodniczący Rady poinformował, że ten projekt jak i następny były omówione na komisjach a związane są głównie ze zmianami przepisów ustawy.

Nastąpiło głosowanie ;

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10b/

-------------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 275/XXXVIII/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice- do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11

-----------

O głos poprosił radny Cieślak , który poruszył temat wyjścia z posiedzenia p.Perlińskiego bez poinformowania Przewodniczącego Rady , a wcześniej ten radny był przeciwko usprawiedliwieniu nieobecności radnego Gonery – szanujmy się nawzajem, najpierw sami powinniśmy być w porządku a później oceniajmy innych.

Przewodniczący Rady podkreślił ,że takie zachowanie świadczy o danym człowieku.

Wójt- na interpelacje pisemne będą odpowiedzi pisemne. Jest dziwne, że Pan Perliński wie, gdzie kanalizacja jest źle zrobiona. Są awarie i zdarzają się naprawy. Pierwsze słyszę, że kanalizacja jest wadliwie zrobiona, była robiona 6 lat temu.. Sprawa wykupu gruntów pod drogę w Zawadzie. Ta droga idzie m.in. do działek radnego Perlińskiego. Tą drogą można by dojechać do 8 działek gminnych i 7 działek prywatnych. Nie widzę na razie potrzeby tutaj inwestowania. W środku wsi gdzie są działki nie ma wody i kanalizacji i tu jest pierwsza potrzeba zrobienia a nie w polach. Jakaś kolejność musi być.

- P. Sioła – naprawa ul. Rycerskiej będzie robiona.

- Odnośnie Śliwakowa ,tu było wydawane polecenie by ten piach zepchnąć. Worki z piachem niech zostaną, bo gdyby przyszła kolejna woda to już będą , specjalnie ich nie zabieramy.

p. Śliwakowski Adam poinformował, że ten piach w Śliwakowie będzie dzisiaj zepchnięty.

- ad.interpelacji p.Wiśniewskiego- jako szef dyrektorów jednostek organizacyjnych wykonam czynność przypominającą, bo w statucie jest współpraca z samorządem, choć był Dzień Dziecka i niewielu radnych było. Zwrócę uwagę dyrektorom i zobowiążę ich by zapraszali radnych na uroczystości szkolne . Działalność Wójta od ostatniej sesji przedstawia się j.n. :

- ostatnia sesja była uroczystą i jeżeli kogoś nie było i nie odebrał medalu, to może to zrobić i odebrać w Urzędzie Gminy, te medale są.

- Był to okres usuwania skutków powodziowych zwłaszcza w Karczewicach. Poszkodowani dostali pomoc z GOPS. Przez media było ogłoszone ,że poszkodowani otrzymują po 6 tys.zł a tak naprawdę, to zgodnie z Zarządzeniem była pomoc do 6 tys.zł. Ciężko było wytłumaczyć ludziom ,że nie po 6 tys.zł. Pomoc dalej jest, bo jeśli ktoś udokumentuje, że są szkody popowodziowe ,to można dostać odszkodowanie..

- Jest uszkodzony most na Trząskę ,ale to jest skutek po trąbie . Przetarg jest ogłoszony , ale będzie z własnych pieniędzy.

- Będzie remont mostu w Karczewicach

- Kładkę na Zamłyniu trzeba robić od nowa.

- Most nad rzeką Warta w Konarach , wymaga remontu bo podmyło przyczółki

Państwo dobrze podeszło jeśli chodzi o ustalenie zasad udzielania pomocy na różne odbudowy spowodowane powodzią, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy ok.1.600tys.zł dotacji na wymienione zadania. Do końca lipca mamy przekazać dokumentację konkretnie na te zadania. W tej sprawie było spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim.

Na następnej sesji podejmiemy uchwałę o pomocy dla powodzian z innej gminy.

- Jest na ukończeniu rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach,

- idą prace przy oczyszczalni ścieków na Hubach,

- jeżeli nie będzie przeszkód, to w październiku przyjmiemy plan zagospodarowania przestrzennego,

- jest przygotowywany plan dostarczenia wody na Przybyłów,

- na Trząsce nie ma wody w studniach , gmina finansuje czyszczenie studni- warunek, że taka studnia jest jedynym źródłem wody pitnej.

- Rozpoczynamy okres kolonii letnich dla dzieci w Chorzenicach, oraz współfinansowania innych form wypoczynku letniego.

Wójt podziękował wszystkim strażakom za udział i pracę przy powodzi głównie w Karczewicach i na Śliwakowie. Nikt strażakom za takie akcje nie płaci.

P.Łapeta potwierdził, że strażacy nie otrzymują ekwiwalentów za udział w akcji.

Radna Sioła poinformowała, że na Trząsce nie ma wody, a ta przywożona w beczce jak postoi 3 dni to jest niezdatna do picia.

Wójt- wymieniamy ta wodę ,my swojej wody nie możemy podłączyć, ale są prowadzone rozmowy ze Mstowem ,by podłączyć z ich wodociągu.

Sołtys Pacierzowa zgłosił potrzebę remontu ul.Polnej i Łąkowej w Pacierzowie, bo jest „dziura na dziurze”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych powiatowych o interwencję w sprawie umocnienia poboczy ul. Strażackiej w Zdrowej i drogi do Jackowa. Poza tym wykonano przepusty, miał być oczyszczony rów odprowadzający wodę, bo nie jest drożny. Powiat ten problem powinien rozwiązać, pogłębić ten rów i udrożnić /ul.Strażacka/.

Śliwakowski Adam- rozmawiałem z p.Zaleską , wysłała podobno pracowników ale stwierdzili ,że jest za mokro by coś robić. Teraz jest pogoda i przypomnimy jej o tym.

Burzyńska L.- jeśli chodzi o drożność rowów ,to składałam interpelację w tej sprawie. W tym roku odnowiono już 5 km rowów, ale rowy są zasypywane przez nas. Zgłoszę się ponownie z tą interpelacją, tylko powie mi Pan konkretnie o jaki odcinek chodzi Powiat zakupił maszyny do tych robót i ich pracę już widać.

P. Śliwakowski Adam poinformował, że powołana komisja przez Wójta Gminy jest w trakcie szacowania strat rolnych . Obecnie pracuje komisja w Garnku , termin zakończenia szacowania tych strat jest do końca lipca.

Wójt zwrócił się do sołtysów i radnych z apelem, by mieszkańcy mieli widoczne tablice z numerami na budynkach, jest to obowiązek każdego właściciela ,należy o tym przypominać.

Sołtys Rzerzęczyc zgłosił problem związany ze zgnitymi belkami na huśtawkach na placu zabaw.

Wójt- poinformował, że takie sprawy trzeba od razu zgłaszać do Urzędu Gminy a nie czekać do sesji.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę, po której obrady wznowili tylko sami radni w sprawie dotyczącej skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

ad.pkt.13

-------------

Na posiedzenie została zaproszona skarżąca p. Zofia A.- dyrektor firmy „MELGÓR”.

Na początku Przewodniczący poinformował, że rozpatrzenie skargi p.Zofii A. zostało przesunięte na wniosek w/W ze względu na powódź jaka miała miejsce w naszej gminie w wyniku której została zalana m.in.elektrownia na Śliwakowie.

Przypomniał również, że dokumenty radnym zostały przekazane w ubiegłym roku za pokwitowaniem . Następnie Przewodniczący zwrócił się do p.Zofii A. o krótkie sprecyzowanie kwestii dot.skargi, która zmieniła się od czasu rozpatrzenia skargi poprzedniej /marzec 2009r/ ,bo tamto rozpatrzenie było negatywne i Rada uznała skargę na Wójta za nieuzasadnioną.

P.Zofia A.przypomniała, że otrzymała pismo z dnia 26 kwietnia, gdzie Pan Przewodniczący pisze, że rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy nie może być zakończone w ustawowym terminie ze względu na niemożność zapoznania się radnych z przesłaną skargą i konieczność głębszego przeanalizowania materiału i zwróciła się do radnych z zapytaniem : czy Państwo przeanalizowaliście ten materiał, który otrzymaliście rok temu ?

W/w nawiązała do wyroku Woj.Sądu Administarcyjnego ,który uchylił decyzję SKO , który to utrzymał w mocy decyzję Wójta z grudnia 2008roku odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości zakładu MEW w Śliwakowie zarzucając radnym, że podważają wyroki sądu podejmując uchwałę o niezasadności skargi na nielegalną działalność Wójta z dnia 26 marca 2009r , który to wyegzekwował z jej renty ok.60 tys.zł.

Następnie p.Zofia A. przytoczyła artykuł z Gazety Częstochowskiej n.t. kontroli RIO w Urzędzie Gminy i stwierdzonych nieprawidłowościach. Ponadto poinformowała, że Wójt domaga się wyzbycia się elektrowni na rzecz innej osoby lub wydzierżawienia jej. - Pytam się dlaczego moja elektrownia ma stać ?

Następnie p.Zofia A. zwróciła się z zapytaniem do P.P.Łapety i Brusia z jakich materiałów źródłowych mieli informację wypowiedzianą przez nich na sesji w dniu 26 marca 2009r / przytoczenie wypowiedzi z protokołu/ zarzucając im okłamanie.

Łapeta J.-w momencie kiedy Pani złożyła skargę to nie było kwestii czasowej by komisje zapoznały się z dokumentacją , każdy radny otrzymuje materiały , ja nie przepytuję radnych, bo oni poodejmują decyzję na podstawie posiadanej wiedzy. Ta wiedza została przekazana w dobrej wierze . Zwrócił się z zapytaniem czy radni znają sprawę pani Zofii A./tak/. P.Zofia A. -podane zostały do publicznej wiadomości w internecie wypowiedzi P.Przewodniczącego i radnego Brusia po wyproszeniu mnie z sali , pytam dlaczego ja mogę produkować średnio 53KW?Przyszłam tu po to, by usłyszeć kto, gdzie, kiedy ,w jakich okolicznościach przekonał Panów do takich wypowiedzi ?To jest nieprawda .Ja nie mam obecnie odpływu od elektrowni wodnej , jest podtopiona zatorami ponieważ koryto rzeki zamiast 16 m ma 7 m Były decyzje do usunięcia zatorów z koryta rzeki Warty w 2002r ale Panowie Kramarski i Piechurski uchylają się od tego obowiązku za wiedzą obecnego i poprzedniego Wójta. Tego nie zrobiono po to, by uniemożliwić mi funkcjonowanie elektrowni .W/w nadmieniła ,że Urząd Skarbowy zajął m.in.podatek dochodowy, konto bankowe i ponownie zapytała :kto panów przekonał do tego by przekonać Radę o podjęcie takiej decyzji i poprosiła o przedstawienie dowodów takich wypowiedzi. Mówi się tu o błędach projektanta, stawia się mnie jako osobę nie kompetentną i mojego nie żyjącego męża ,który miał dwa fakultety hudrogeologię i geologię złóż i to że nie żyje , to nie znaczy że się nie może obronić. Bardzo proszę o przedstawienie mi dowodów, a jeśli ich nie ma to przekazanie sprawy do komisji rewizyjnej ,powołanie biegłych rzeczoznawców ,żeby zdementować to co zostało podane do publicznej wiadomości.

Łapeta J.- Pani nie jest prokuratorem ani sędzią, żeby nas tu w jakiś sposób przesłuchiwać. My jako Rada Gminy nie koniecznie musimy się posługiwać dowodami w sprawie możemy zastosować tzw. treści subiektywne .Tak to się dzieje , tak samo przytoczenie mojej wypowiedzi spadku wydajności tej elektrowni nie była rzeczą konkretną braną w aktach tylko wynikało to z tego ,że przytoczyłem jakieś tam liczby, że nagle spadła Pani wydajność elektrowni. W kwestii przyczyny , ja nie będę Pani udawadniał i przedstawiał ekspertyz tak samo jak Pani oskarża Wójta na podstawie starych publikacji w gazetach które tak naprawdę straciły moc prawną, bo zostały rozwiązane i jakoś do tej pory Wójt Gminy Kłomnice nie został ukarany czy skazany , bo my nie jesteśmy od tego a zajmujące się tymi sprawami organy kontrolne w tym RIO już się tym nie zajmują .Te sprawy ,które Pani przeczytała zakończyły się i zostały one zamknięte bo była już kolejna kontrola bo minęło 5 lat. To co Pani czytała to jest sprawa sprzed 4 lat czyli rok 2006 , bo tak się składa że w okresie przedwyborczym przychodzi kontrola RIO i przeprowadza kontrolę kompleksową. To były kwestie wnioskowane po kontroli, później rozpatrywała to komisja dyscypliny finansów publicznych i te tematy są zakończone, a gdyby Wójt został skazany jakimkolwiek wyrokiem prawomocnym nie mógł by pełnić funkcji Wójta, więc to co mówi Pani jest nieprawdą jak większość materiałów pisanych przez Gazetę Częstochowską na temat gminy Kłomnice, bo nie tak dawno mieliśmy inne starcie z Panią Giżyńską, która bardzo lubi naszą gminę i pisze dużo rzeczy nieprawdziwych. albo nie do końca prawdziwych . Także ja nie zamierzam się jeśli chodzi o moją osobę tłumaczyć z kwestii dot. podawania przykładów mocy elektrowni , bo przyznam się że 150 KW mocy to ja przysłowiowo z sufitu podałem przykład , że spadła o połowę Pani moc na elektrowni, czyli chciałem zobrazować ,że kiedy Pani nie ma tego czego Pani sobie zaplanowała, to biznes plan który Pani wykonała w momencie robienia inwestycji w pewnym sensie runął w gruzach i zaczęły się jakieś problemy. My jako materiał dowodowy nie przedstawimy ekspertyz , nikt w gminie nie wyda złotówki na takie ekspertyzy z tego względu , że Pani porusza kwestie różnych organów, instancji nie będących kompetencją Rady Gminy . Pani skarży się do Rady Gminy , na to że Wójt działa niezgodnie z prawem więc jak mówię , gdyby do tej pory zapadł jakikolwiek wyrok skazujący Wójta za nieprawidłowe działanie ,Pan Wójt nie byłby już Wójtem z mocy prawa a tak się nie stało, ani nie ma takich przesłanek i oddał głos radnemu Brusiowi.

Radny Bruś podtrzymał swoje stanowisko odnośnie umiejscowienia elektrowni, ze względu na to ,że jest tam kanał i płaski teren. Nie planuje się w takim miejscu elektrowni bo robi więcej szkód niż zysków. Ja też tam miałem działkę i użytkowałem ją do pewnego czasu.

To nie była trafna decyzja ale każdy ma prawo do takiej decyzji.

Łapeta J.- Chciałem Panią poinformować, że Komisja Rewizyjna te materiały otrzymała , siedzą tu członkowie i widocznie nie stwierdzili potrzeby wszczęcia takiej kontroli , także tutaj w kwestii działania komisji rewizyjnej to nie jest tak ,że przyjdzie tu każdy mieszkaniec gminy i powie żeby kontrolować to czy tamto , bo mnie się coś nie podoba. To jest decyzja gremialna i Kom. Rew. nie widziała potrzeby wszczęcia kontroli w tym temacie ,w związku z tym takiej kontroli nie było wszczętej .

P.Zofia A.- ja bym prosiła ,żeby Pan nie mówił za członków Rady ale za siebie, Pan powiedział wszystko i przekonał rok temu członków Rady do tego żeby podjęli uchwałę dla mnie negatywną. Dzisiaj nie ma p. Perlińskiego, bo on najlepiej wie co w trawie piszczy. Panie Bruś na odcinku 2 km są dwie elektrownie ,3 km wyżej jest elektrownia w Karczewicach . Elektrownia w Zawadzie zalewa, w Karczewicach zalewa , na Śliwakowie nie zalewa bo jako jedyna zrobiłam 2 km obwałowania. W 97 roku była powódź i dzięki tym obwałowaniom wieś Śliwaków ocalała .Ale nikt tego nie powiedział, nie powiedział dziękuję choć ja tego nie oczekuję. W 97 r woda uszkodziła te wały , ja na swój koszt wyciągałam piasek sprzętem, zrobiłam drogę na swój koszt .Nie było p.Wójta Perlińskiego, nie było nikogo a teraz kiedy była powódź byli wszyscy, były worki z piaskiem, które były niepotrzebne ,wydatek niepotrzebny , ja będę liczyła te worki które zostały spowodowane przyjazdem, trzykrotnym zatrudnianiem ze spychem , straży pożarnej , innych pracowników gminy. Po co przyjechali, by obserwować czy woda wyjdzie czy nie .Ja zaangażowałam sprzęt i znowu wyciągałam tony piasku na swój koszt a nie mam pieniędzy. Odcięta byłam od drogi asfaltowej ,jestem w łąkach .Drogę zrobiłam na własny koszt ,miało być zrefundowane bo wydałam 20 tys.zł , gdzie są dokumenty, gdzie są radni, ja się zwracałam do radnych. Sprawa przepadła, ja cudów nie oczekuję od Państwa ale nie może tak być, by mi zabierano rentę po mężu ,żebym ja nie mogła działać .Państwo są od tego żeby kontrolować Wójta , proszę zapoznać się z tym pismem , jakie macie uprawnienia wobec Wójta i jakie obowiązki wobec Wójta .Nie można dyskryminować człowieka,który powiedział układom korupcyjnym na terenie gminy dość. Dlaczego nie mam wody, na swój koszt dociągnęłam sobie linię 800m a wodociąg jest , dlaczego tak się dzieje , nie wiem , dlaczego nie zrobiono mi drogi. Przed wybudowaniem elektrowni było spotkanie z mieszkańcami. Organizował je Wójt i nie za darmo.

Radny Bruś poinformował, że jego na takie spotkanie nikt nie zapraszał, a był właścicielem jednej z działek tam położonych.

Przewodniczący zwrócił się do p.Zofii A. o precyzyjne przedstawianie tematu.

P.Zofia A.- odpowiedziała ,że musi odnieść się do zarzutów jakie stawia jej Rada Gminy.

Łapeta J.- nikt Pani nie oskarża ani nie zarzuca w przeciwieństwie do Pani, bo oskarża nas o korupcję ,bo takie określenia z Pani ust padły /układom korupcyjnym nie/ P.Zofia A.- Sprzedałam wszystko po to ,by ratować elektrownię.To jest wina ówczesnego Wójta p.Perlińskiego i obecnego Wójta p.Adama Zająca.za to, że kiedy cofnięto pozwolenie wodno prawne, przejęli grunty należące do Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa w 97r i na tych gruntach zostało zalane przez elektrownię bo nie zrobili obwałowanie i nie przygotowali koryta rzeki do piętrzenia, ówczesny Wójt wybudował zbiornik wykorzystując moje zaangażowanie .Wójt ma obowiązek ochrony środowiska i wspierania obywateli . Państwo są od tego, by kontrolować Wójta .Ponad 10 lat walczę ,by usunięto zatory na korycie rzeki. Pan mi powie, że jest to przypadek że od 2002 roku leży ta sprawa w dolnej szufladzie i Pan mi powie ,że nie ma korupcji .Proszę Pana ,żyjemy w normalnej Polsce gdzie jest korupca w sądzie,w urzędach i korupca na co dzień ,.Ja się tego nie boję. Moje sprawy są w Sądzie cywilnym. Państwo nie chcą ruszać tej sprawy ,to będę ją ruszała inaczej. Jestem szykanowana ,bo nie weszłam w układy, elektrownia w Zawadzie niszczy środowisko a Państwo nie chcecie stanąć w mojej obronie. Wójt nie popiera mnie, narasta zadłużenie , eksploatacja mojej elektrowni została przerwana i będę obciążała gminę kosztami . Będę się starała o odszkodowanie.

Czy mogę wiedzieć ,kto się wstrzymał od głosu przy podejmowanej uchwale ?

Łapeta J.- nie, bo nie jest to głosowanie osobowe tylko zwykłą większością głosów.

P.Zofia A.-proszę Pana Przewodniczącego, żeby radnych nie wprowadzał w błąd ,bo ten artykuł w Gazecie Częstochowskiej nie jest z 2004r tylko z tego roku a ja ponawiam skargę , będę starać się o odszkodowanie. Jeśli ja mam 3 wyroki potwierdzające nielegalne działania Wójta Gminy to powiadamiam Radę, a jeśli Rada nic nie zrobi to znaczy że jest uwikłana, a dlatego że p.Radny podaje takie dane do publicznej wiadomości i nie zdaje sobie sprawy że naruszył dobra osobiste projektanta tj. osoby która była doradcą Ministra Ochrony Środowiska, wielkiego specjalisty. . Na stronach internetowych miliony ludzi przeczytało to. Proszę nie wprowadzać w błąd, że moja elektrownia po uruchomieniu produkowała mniej, bo moja elektrownia nigdy nie wyprodukowała więcej niż 53 KW, chcę się dowiedzieć w jaki sposób Gmina chroni Wójta przed odpowiedzialnością biorąc na siebie również odpowiedzialność. Proszę to wszystko wziąć pod uwagę. Dziękuję.

Łapeta J.- nikogo nie wprowadziłem w błąd ,każdy radny głosuje wg swojego sumienia. Ta wiedza nam wystarcza plus te materiały ,które otrzymaliśmy od Pani. Przewodniczący podziękował Pani Zofii A. za udział w posiedzeniu.

Na sali pozostali sami radni /13 osób/ .

Śliwakowska M.- czy są inne wyroki w tej sprawie ?

Łapeta J.- jeśli przyjdzie jakiś wyrok ,to Rada będzie o tym wiedzieć i zaproponował odczytanie przygotowanego projektu uchwały .

Radny Wiśniewski zwrócił się z zapytaniem , czy przy takiej sprawie nie powinien być obecny p.Wójt, który ustosunkował by się do pewnych wypowiedzi.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z przepisami nie może być p.Wójt, ponieważ skarga jest na niego.

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 276/XXXVIII/2010 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały w wersji odczytanej .

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem uchwały z zapisem , że skarga jest nieuzasadniona – głosowało 10 radnych ,

- przeciwnych – nie było ,

- wstrzymało się od głosu – 3 radnych.

Prowadzący sesję stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

Na koniec radni poruszyli temat zapisu w porządku obrad sesji pkt. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji i ustalili , że takiego zapisu od następnej sesji w Postanowieniu Przewodniczącego Rady Gminy nie będzie .

 

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy .