artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

Zarządzenie Nr 143/2010
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2010r

 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 231/XXXII/09 z dnia 29.12.2009r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157  poz.1240 z póź.zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnicenr 142/2010 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie zarządza się, co następuje:

 § 1

1.   W planie finansowym Urzędu  Gminy Kłomnice dokonuje się zmian jak w Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.   Zmiany w planie zadań zleconych  Gminy Kłomnice przedstawia Zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1123 KB