artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.


 

Zarządzenie Nr 141/2010
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2010r

 w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 231/XXXII/09 z dnia 29.12.2009r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157  poz.1240 z póź. zmian.) jak również z  Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 13/III/2010 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie zarządza się, co następuje:

 

 § 1

W planie finansowym Urzędu  Gminy Kłomnice dokonuje się zmian jak w Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

ogółem przedstawiają się następująco:

zmniejszenie dochodów   29 960,00 zł

zmniejszenie wydatków   353 368,00 zł

 

§ 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1103 KB