artykuł nr 1

Uchwała Nr 300/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010r.

 

Uchwała Nr 300/XLI/2010
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 ze zm.), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 755) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 17 z 2010 r., poz. 95 ze zm.), Rada Gminy Kłomnice uchwala: 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 

1) OD GRUNTÓW 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni, 0,80 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni, 4,15 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni. 0,20 zł 

2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej, 0,64 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 16,50 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² pow. użytkowej, 9,82 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej, 4,27 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow. użytkowej. 3,65 zł 

3) OD BUDOWLI 

- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 226/XXXI/09 z dnia 1.12.2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice. 

§ 4. 1/ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 2/ Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.