artykuł nr 1

Uchwała Nr 295/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

Uchwała Nr 295/XL/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 7.10.2010r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt.3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tygodniowe obowiązkowe wymiary godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1/   pedagog szkolny   - 20 godzin tygodniowo

2/   logopeda - 20 godzin tygodniowo

3/   psycholog   - 20 godzin tygodniowo

4/   doradca zawodowy   - 20 godzin tygodniowo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3

Tracą moc:

1/   Uchwała Nr 108/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice,

2/   Uchwała Nr 273/XXXVIII/10 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.06.2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.