artykuł nr 1

Uchwała Nr 292/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

 

Uchwała Nr 292/XL/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 07.10.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2010- 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz.1591 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008r., Nr 38 poz.220 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2010-2017 przyjęty Uchwałą Nr 2/2010 na Zebraniu Wiejskim w dniu 16.09.2010 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 167/XXIV/09 z dnia 12.09.2009r w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 

Załączniki:
Załącznik nr 1787 KB