artykuł nr 1

Uchwała Nr 263/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2010r.

Uchwała Nr 263/XXXVI/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 21.05.2010

w sprawie: zmiany uchwały Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zmiany, o których mowa w pkt 1, ogółem przedstawiają się następująco:

· zmniejszenie dochodów  2 518 243,00

· zmniejszenie  wydatków   1 521 806,00

· zwiększenie przychodów    4 617 288,00

· zwiększenie rozchodów   3 620 851,00”

2)  zał. nr 1 uchwały Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.