artykuł nr 1

Uchwała Nr 260/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r.

Uchwała Nr 260/XXXV/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt. 9 lit.h, art.40 ust.1 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 12 ust.1, pkt.2, ust. 3 i ust.4, pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1

1.   Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się Szkołę Podstawową w Zdrowej.

2.   Uczniom zlikwidowanej Szkoły Podstawowej wraz z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Kłomnicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kłomnicach.

§ 2

Obwód likwidowanej Szkoły Podstawowej w Zdrowej zostaje włączony do obwodu Szkoły Podstawowej w Kłomnicach.

§ 3

Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Kłomnice w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4

1.   Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Urząd Gminy Kłomnice.

2.   Mienie likwidowanej Szkoły pozostaje własnością Gminy Kłomnice

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.