artykuł nr 1

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

 UCHWAŁA NR 294/XL/2010
RADY GMINY KŁOMNICE
 z dnia 07.10.2010

w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 art. 40 ust.2 pkt 1 art. 41 ust.1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

Rada Gminy Kłomnice uchwala:

 § 1 

 Określić sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załącznik

 do Uchwały Nr 294/XL/2010

 Rady Gminy Kłomnice

 z dnia 07.10.2010r.

 

Sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 1

Niniejsza procedura odnosi się do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Kłomnice, zwanych dalej, , Organizacjami''.

§ 2

1.   Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii Organizacji w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich działalności statutowej.

2.   Każdy z podmiotów wskazanych w § 1 ma prawo wyrażania opinii na zasadach określonych w uchwale oraz przesłania jej na wskazany adres w ogłoszeniu i we wskazanej formie.

3.   Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

§ 3

1.   Konsultacje w sprawach wskazanych w § 2 przeprowadza Wójt Gminy Kłomnice.

2.   Konsultacje mogą mieć formę:

 1/ spotkania z przedstawicielami Organizacji,

 2/ wyrażenia pisemnej opinii do przedmiotu konsultacji

 

§ 4

1.   Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z właściwym projektem będącym przedmiotem konsultacji zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.

2.   W ogłoszeniu Wójt wskazuje:

 1/ przedmiot konsultacji,

 2/ termin i miejsce przeprowadzenia spotkania z Organizacjami lub zgłaszania pisemnych

 opinii do przedmiotu konsultacji,

 3/ osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

 4/ termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

 

§ 5

1.   Wójt rozpatruje zgłoszone w ramach konsultacji opinie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

2.   Brak opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

3.   Konsultacje są ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

4.   Po zakończeniu konsultacji protokoły i dokumenty z nimi związane są przedstawione Wójtowi.

5.   Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 10 dni od dnia zakończenia konsultacji.

6.   Wójt przedstawia Radzie Gminy projekt aktu, o którym mowa w § 2 pkt 1 wraz z listą nieuwzględnionych opinii.