artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2008r

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2008r

 

 

Sesji przewodniczył p.Łapeta Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji uczestniczyli wszyscy radni – 15 osób.

 

XXIII sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, sołtysów oraz wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym odczytał porządek obrad zgodnie z Postanowieniem Nr 10/08 zwracając się z zapytaniem, czy ktoś ma uwagi lub inne propozycje do odczytanego porządku obrad XXIII sesji.

Wójt zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.10c/ projektu uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu, nadmieniając że nabycie tej działki umożliwi wybudowanie zatoczki dla autobusów PKS, czego od dawna domagała się Dyrekcja PKS.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz ze zgłoszoną poprawką przez Wójta Gminy.

- Za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką – głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on j.n.:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Przyjęcie budżetu Gminy na 2009 rok – podjęcie uchwały.

8.Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – uchwała.

9.Korekta budżetu gminy na 2008 rok – uchwała.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/przedłużenia umów dzierżawy,

b/ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i  letnich,

c/nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Komunikaty, wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

----------

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Ponadto jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy w Kłomnicach. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi i zaproponował, by przyjąć go bez odczytania.

- Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji bez odczytania – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół został przyjęty bez odczytania.

ad.pkt.4

---------

W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.

ad.pkt.5

---------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Cieślak Wiesław

2/Gonera Paweł

3/Milczarek Wojciech.

ad.pkt.6

----------

Nikt z radnych nie złożył interpelacji, nie było również zapytań.

ad.pkt.7

----------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 154/XXIII/08 w sprawie Budżetu Gminy na 2009 rok.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał:

- Uchwałę Nr 4100/VII/121/2008 VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie budżetu na 2009r wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, / w/w opinia RIO jest pozytywna/,

- Uchwałę Nr 4100/VII/122/2008r VII Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 4 grudnia 2008r w sprawie opinii prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009r prognozy kwoty długu Gminy Kłomnice – opinia pozytywna.

Przewodniczący Rady poinformował, że wymienione w opinii RIO nieprawidłowości w projekcie budżetu gminy zostały usunięte i otworzył dyskusję n.t. planu budżetu na 2009rok.

W dyskusji udział wzięli j.n.:

Ligocki M.- zwrócił uwagę, że na sesji nie ma obsługi prawnej oraz, że zgodnie z ustawą przy podejmowaniu uchwały budżetowej powinna być opinia Komisji Finansów.

- Drugie pytanie dotyczyło dofinansowań unijnych m.in. na rozbudowę szkoły w Rzerzęczycach, konkurs na dotacje miał być rozstrzygnięty 27 grudnia.

Wójt- nie było mówione, że konkurs będzie rozstrzygnięty 27 grudnia. Nasz wniosek jest rozpatrzony pozytywnie i dalej będzie przechodził kolejne etapy. Nigdy nie mówiłem, że dostaliśmy środki na budowę szkoły w Rzerzęczycach. Decyzje o pieniądzach będą zapadały u Marszałka. Mamy pozytywnie zaopiniowane dwa wnioski: 1/budowa dróg w Konarach, 2/ rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach. Nikt nie wie, które wnioski będą finalizowane przydziałem dotacji.

Odnośnie komisji budżetowej, odbyło się wspólne posiedzenie komisji i nie słyszałem żadnych wniosków komisji dotyczących budżetu.

Łapeta J.- uczestniczyłem w tej komisji, dodatkowych opinii na temat budżetu nie było.

Ligocki M.- były wszystkie komisje i analizowaliśmy ten budżet ale powinien być wnioskowany i przegłosowany.

- Jeśli chodzi o konkurs na szkołę w Rzerzęczycach, że będzie rozstrzygnięty 27 grudnia, to był taki zapis na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Łapeta J.- 27 grudnia była to sobota i nie wiem, dlaczego Urząd Marszałkowski miał pracować w sobotę, jeśli są takie zapowiedzi na stronie internetowej, to trzeba ten Urząd z tego rozliczać.

- Dyskusja nad budżetem była i nie było żadnych negatywnych wniosków czy uwag, dlatego uważamy, że budżet został zaopiniowany przez radnych pozytywnie. Tym bardziej, że obradowaliśmy w gronie wszystkich radnych.

Ligocki M.- na komisjach powinien być budżet przegłosowany.

Perliński A.- przyjęliśmy uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu i w pkt.13 pisze, że komisja wydaje opinie w sprawie budżetu. Były uwagi do projektu, Wójt koryguje pewne zapisy, a nie są one uwzględnione. Przypomnę, że były uwagi dotyczące schroniska, melioracji /wyszło, że wina sołtysów, bo nie zgłaszają potrzeb w zakresie melioracji czy inne osoby/.Zastrzeżenia dotyczyły funduszu płac, idzie kryzys a proponuje się wzrost płac o 12% czyli o ponad 200 tys.zł. Nie przeszło wszystko tak gładko. Wniosek na budowę basenu nie przeszedł, a w budżecie tego nie widać. Czy musimy spieszyć się z podjęciem budżetu? Pośpiech nie zawsze jest dobry, uważam że powinniśmy poświęcić więcej czasu temu budżetowi. Niejasności dotyczą również dróg. Proszę obiektywnie patrzeć na te sprawy, bo takie podejmowanie uchwały budżetowej jest sporne z przyjętą procedurą jego uchwalania.

Wójt powiedział, że jeśli nie będzie środków unijnych, to nie będzie budował. Jest demokracja, ale różnie jest ona interpretowana.

Wójt- jeśli są takie kwoty po stronie dochodów i wydatków, to znaczy że jest bez strat. Jeśli nie będzie oficjalnego pisma, że nasz wniosek jest odrzucony, to nie będę wycofywał zadania z budżetu. W demokracji jest tak, że większość ma rację a nie mniejszość. Pewne rzeczy zostały pozmieniane w tym budżecie na podstawie wniosków, które padły. Ustawa jednak mówi, że budżet powinien być przyjęty do końca roku a w wyjątkowych przypadkach do końca marca. Przyjmując budżet do końca roku mamy elastyczność funkcjonowania a korekty budżetu były, są i będą.

Powiedziałem, że nie będę rozpoczynał budowy basenu za własne pieniądze czy kredyty. Jedyny warunek, to środki unijne. Odnośnie rozbudowy szkoły w Rzerzęczycach może być takim samym priorytetem jak rozbudowa szkoły w Kłomnicach. Na razie planujemy, nie należy podchodzić do tego sztucznie. W budżecie jest ujęte 10% podwyżki, w tym są odprawy emerytalne i jubileusze.

Przewodniczący Rady zabrał głos w sprawie środków unijnych m.in.:

- istnieje również procedura odwoławcza, z której można skorzystać. Faktem jest, że pieniędzy jest niewiele. Nie mamy jednak na piśmie potwierdzenia odrzucenia naszych wniosków. Jeśli nie przyjmiemy budżetu, nie będziemy mogli podejmować żadnych działań inwestycyjnych. Poza tym, budżet nie jest stały i można wprowadzać korekty.

Śliwakowska M.- to Rada ustaliła, że wszyscy będziemy analizować budżet, były merytorycznie rozpatrzone sprawy, pracownik Dz.Rolnictwa obiecał, że przygotuje wykaz rowów.

Łapeta J. –my jako Rada przyjmujemy budżet o kierunkach pracy, a później Wójt Zarządzeniami ustala szczegółowe wykonanie tego budżetu.

Cieślak W.- demokratycznie przyjęliśmy, że wspólnie będziemy omawiać budżet, większość tak zdecydowała.

Perliński A.- jestem w mniejszości, to jest mówienie pod publikę. Ja stwierdziłem co było na komisji i dostaliśmy odpowiedzi, chodzi jednak o zasadę. To Rada Gminy ustaliła Statut Gminy, ta demokracja wychodzi poza granice Urzędu. Ponadto uchwaliliśmy procedurę uchwalania budżetu, nad wieloma punktami była dyskusja. Po wnioskach mówi się dziś, że są poprawione, ja nie widzę tego poprawionego. To nie jest 10% podwyżki, stosujmy jednak tą demokrację, bo dla mnie podstawą do pracy jest Statut Gminy.

Ligocki M.- powinien na sesji być radca prawny. Czy przyjęta osoba nie mogła by być na sesji?

Wójt-została przyjęta osoba, ale na razie to ona musi się uczyć i nie ma kwalifikacji radcy prawnego. Obecna radca p.Recha pracuje w określonych dniach. Obecnie przebywa na urlopie, do którego ma prawo.

Śliwakowska M.- jest zmiana w projekcie budżetu a uchwale § 16, z czym się wiąże zmiana w pkt.1?

Wójt – jest to kwota dowolnie przyjęta, jeśli ta uchwała przejdzie, to później będą przyjmowane przez Radę. Jest to związane z uwagą RIO – realizacja dotyczy wieloletniego planu inwestycyjnego zależnie od zawieranych umów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie budżetu Gminy na 2009r:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych,

- przeciwny – był 1 radny,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Prowadzący obrady stwierdził, że budżet Gminy na 2009 rok został przez Radę przyjęty – uchwała Nr 154/XXIII/08 w załączeniu.

Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu i pracę nad jego projektem.

ad.pkt.8

---------

Gonera P.- odczytał projekt uchwały Nr 155/XXIII/08 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – do projektu uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

----------

Milczarek W.- odczytał projekt uchwały Nr 156/XXIII/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r – do projektu uchwały uwag nie było /propozycje zmian w budżecie były dokładnie omówione na posiedzeniu komisji/.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10a/

-------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 157/XXIII/08 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy.

Wójt poinformował, że w związku ze zmianą przepisów dzierżawę do 3 lat podpisuje Wójt, natomiast powyżej 3 lat Rada Gminy.

Wiśniewski L.- co to jest za działka ?

Wójt- jest to działka rolna.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w działki – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10b/

-------------- Gonera P. – odczytał projekt uchwały Nr 158/XXIII/08 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich. /do projektu uwag nie wniesiono/.

V-ce Wójt – ta uchwała jest niezbędna w celu przekazania dotacji dla dzieci z naszych szkół. Uchwała z ubiegłego roku nie była precyzyjna, dlatego jest ona w takiej wersji i przed sesją większość radnych była i omówiliśmy ten projekt. Wyliczyliśmy dotacje na jedno dziecko w Chorzenicach, bo głównie te kolonie są w Chorzenicach Do uchwały jest dołączona kalkulacja. Ujęte są też półkolonie, myślę że ta uchwała jest precyzyjniejsza i konkretna.

Perliński A.- 50,-zł – czy jest to kwota na jedno dziecko i na kolonie letnie i na zimowe?

 Czy dziecko, które wykorzystało kolonie zimowe może jechać na letnie?

V-ce Wójt- może skorzystać.

Perliński A.- ta uchwała wyeliminowała dotacje do organizowania koloni przez dyrektorów szkół.

V-ce Wójt- tak, bo my nie mamy żadnej kontroli nad tym. Nie ma regulaminu naboru na takie kolonie, jadą dzieci w różnym wieku i nie tylko z naszej gminy, my powinniśmy mieć dokładny wgląd przy organizowaniu takich kolonii.

Perliński A. – nie ma aż tak dużo tych kolonii, jeśli jest chętnych 100 dzieci i jadą dzieci za pełną odpłatnością, to tylko chwalić takie organizowanie. Tą uchwałą ograniczymy wyjazd takich dzieci.

V-ce Wójt- nie ograniczamy dofinansowania, może ono być np. na podstawie konkursu tak jak to przydziela się klubom, czy stowarzyszeniom. Możemy ogłaszać takie konkursy i mogą być te kolonie dofinansowywane.

Cieślak W.- spotkaliśmy się w tej sprawie przed sesją i wyjaśnialiśmy wszystko.

Perliński A.- P.Przewodniczący ja protestuję, żeby nie można dyskutować na sesji, to jest niezgodne z prawem.

Śliwakowska M.- ja proponowałam komisję ale nie było chętnych, dlatego ustaliliśmy że spotkamy się przed sesją. Oczywiście na sesji można zadawać pytania, ale była możliwość spotkania się i wyjaśnienia wszystkiego.

Perliński A.- ja zadałem konkretne pytanie, ale ktoś torpeduje wyjaśnienie tematu.

Wójt- nie wiem, czy nadzór nam nie uchyli tej uchwały, bo były już uwagi w ubiegłym roku. Chodzi tu głównie o dzieci, których rodziców nie stać na wyjazd na kolonie.

- Będzie nas czekać zmiana, bo obecne ZOPO funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze a nowa ustawa likwiduje takie gospodarstwa. Będzie proponowana inna forma tego działu.

 Ta uchwała jest po to, by umożliwić zorganizowanie kolonii dla tych dzieci, których rodziców nie stać.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowało – 13 radnych,

- przeciwny – był 1 radny,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.10c/

-------------

Milczarek W- odczytał projekt uchwały Nr 159/XXIII/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu /do projektu uwag nie zgłoszono/.

Wójt- poinformował, że uchwała ta jest związana z wnioskiem, jaki wpłynął do Urzędu z zebrania wiejskiego w Garnku. Są problemy z PKS, bo kierowcy nie chcą jeździć do końca bo nie ma gdzie zawrócić. Okazało się, że jest działka Agencji i udało by się taką pętlę wykonać. Chcemy nieodpłatnie przejąć tą działkę, choć nie wiadomo czy nam się uda, bo Agencja ma problemy finansowe. Ta uchwała rozpocznie dalsze procedury.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11

-----------

Wójt poinformował zebranych, że od ostatniej sesji upłynął tylko miesiąc i praca jego związana była głównie z załatwianiem spraw bieżących, odbiorem zadań inwestycyjnych.

W związku z wprowadzaniem w życie nowych ustaw Wójtowie gmin zobligowani są do uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach i spotkaniach. Choć nie ma jeszcze zimy, to zostały już rozstrzygnięte przetargi na piasek z solą, są ustalone dyżury na wypadek opadów śniegu.

Zapytań do Wójta nie było.

ad.pkt.12

------------

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że 6 grudnia na obchodach Gminnego Dnia Seniora Rada Gminy została uhonorowana Złotą Odznaka nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. /pokazanie odznaki i odczytanie treści dotyczącej przyznania odznaczenia/.

Radny Perliński wniósł uwagę dotyczącą głównego organizatora tego spotkania, że przy powitaniu gości pominięto radnych oraz że przedstawiciel Starostwa nie został dopuszczony do głosu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że te uwagi dotyczą samych organizatorów i ponieważ nie było zapytań podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: