artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXII/08 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 26.11.2008r

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 26.11.2008r

 

 

Sesji przewodniczył p.Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.

 

XXII sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnego powiatowego p.Milca Jana, dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów i mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach stwierdzając prawomocność sesji. Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 9/08 zaproponował porządek XXII sesji zwracając się z zapytaniem, czy są inne propozycje lub uwagi do odczytanego porządku.

Wójt zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad w punkcie 9b uchwały w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Kłomnice, a w jej miejsce wprowadzenie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz z poprawkami wnioskowanymi przez Wójta Gminy:

-za odczytanym porządkiem obrad wraz z w/w poprawkami – głosowali wszyscy radni.

Porządek XXII sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok:

a/ obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

b/ zwolnienia z podatku rolnego,

c/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

d/ zwolnień w podatku od nieruchomości,

e/ podatku od środków transportowych.

8. Korekta budżetu gminy na 2008 rok – uchwała.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ przedłużenia umów najmu,

b/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

c/ ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 roku,

d/ ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

11. Komunikaty, wolne wnioski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

13. Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

---------

Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Ponadto jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy Kłomnice. Każdy, kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi i zaproponował, by Rada przyjęła go bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty bez odczytania.

ad.pkt.4

----------

W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.

ad.pkt.5

---------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/ Majer Stanisława

2/ Śliwakowska Małgorzata

3/ Ligocki Marek

ad.pkt.6

----------

Interpelacji nikt z radnych nie złożył.

Skierowano zapytania do Wójta j.n.:

1/ Wiśniewski L.-zwrócił się do Wójta z prośbą, by tak jak w ubiegłym roku poinformował w temacie przygotowania do Akcji ZIMA, chodzi o telefony, co robić, komu zgłaszać ewentualne problemy.

2/ Śliwakowska M.- przekazała propozycję mieszkańców Kłomnic jaka została zgłoszona na ostatnim zebraniu wiejskim, by sesje Rady Gminy odbywały się w godzinach popołudniowych.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że będzie to decyzja Rady Gminy i zaproponował, by ten temat pozostawić na najbliższe posiedzenia komisji.

ad.pkt.7a/

-----------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 143/XXII/08 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Radny Wiśniewski zgłosił wniosek o przyjęcie kwoty 42,00 zł takiej jaka obowiązuje w 2008roku /propozycja Wójta 46,00 zł za 1dt./

Przewodniczący Rady przypomniał, że na komisjach przegłosowano stawkę 44,00 zł, co daje 5% podwyżkę i poddał najpierw tą stawkę pod głosowanie:

- za przyjęciem stawki 44,00 zł – głosowało 5 radnych,

- przeciw było – 6 radnych.

Prowadzący sesję stwierdził, że ten wniosek odpadł i poddał pod głosowanie wniosek radnego Wiśniewskiego t.j. stawkę 42,00 zł za 1dt.

 - za w/w stawką – głosowało 10 radnych

/ głosowania przeciw i kto się wstrzymał – nie było/.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok w wysokości 42,00 za 1 dt./uchwała Nr 143/XXII/08 w załączeniu/.

ad.pkt.7b/

-------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 144/XXII/08 w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego /do projektu uwag nie zgłoszono/

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7c/

------------

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 145/XXII/08 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009r.

Przewodniczący poinformował, że zwiększa się o 4,2 % wartości podatku i w § 1 pkt.2b/ zgodnie z przegłosowanym wnioskiem na komisjach jest zapisana kwota 15,75 zł.

Do projektu uchwały uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 14 radnych,

- przeciwny – był 1 radny.

Prowadzący sesję, stwierdził że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.7d/

-------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 146/XXII/08 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości /do projektu uchwały uwag nie było /.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7e/

------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 147/XXII/08 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 rok. /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono /.

Przewodniczący nadmienił, że projekt ten był omówiony na komisjach i radni zaakceptowali

Wójta propozycje.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 148/XXII/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Przewodniczący nadmienił, że propozycje zmian w budżecie gminy były dokładnie omówione na posiedzeniu komisji.

Radny Ligocki zwrócił się do Wójta z prośbą o wyjaśnienie - na co konkretnie jest przeznaczone zwiększenie w dziale oświetlenia 20 tys.zł ?

Wójt- jest to przeznaczone na oświetlenie ul. Klonowej w Nieznanicach.

Bloma A.- w drogach zmniejszamy o 240 tys. zł a była brana pożyczka 2 mln. zł, czyli nie wszystkie pieniądze zostały wykorzystane.

Wójt- wyszło mniej z przetargu, a na nic innego nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć i rezygnujemy z tego kredytu w takiej wysokości. Do przetargu przystępujemy na podstawie kosztorysu inwestorskiego, ale nie raz wychodzi tak, że firma zrobi za mniejszą kwotę. Bank płaci za faktury wystawione przez wykonawcę.

Przewodniczący – bierzemy kredyt preferencyjny na określony cel.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 14 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad.pkt.9a/

------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 149/XXII/08 w sprawie: przedłużenia umów najmu /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Wójt poinformował, że on może wynajmować lokale do 3 lat, powyżej – zgodę wyraża Rada Gminy.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie /jak w załączeniu /.

ad.pkt.9b/

------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 150/XXII/08 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych /do projektu uwag nie było/.

Wójt- każda gmina miała możliwość taki ekwiwalent wypłacać, nasza do tej pory nie płaciła.

Ta uchwała będzie obowiązywać przez rok, choć Rada może tą uchwałę zmieniać.

Na pewno nie zmieni to pracy naszych druhów. Jest to nowość, do tego będzie opracowany Regulamin. Ważne jest to, że nie trzeba będzie odprowadzać od tej kwoty podatku.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad.pkt.9c/

------------

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 151/XXII/08 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009r do 31 grudnia 2009r.

Radny Wiśniewski zgłosił wniosek j.n.:

- w 8 ppkt.b / - zwiększyć kwoty: z 30,-zł na 40,-zł /dot. wychowawstwa w klasach do 20 uczniów i z 40,-zł na 50,- zł – w klasach powyżej 20 uczniów.

W/w radny nadmienił, że zdaje sobie sprawę z tego, że są to skutki finansowe dla gminy, ale od kilku lat te dodatki nie wzrastały, a wiadomo jak dużo obowiązków i jaką odpowiedzialność mają wychowawcy. Dlatego należało by docenić ich rolę. Zaznaczył, że są to kwoty brutto.

Wójt- po wczorajszych komisjach przeanalizowaliśmy skutki finansowe i jest to kwota 16 tys.zł rocznie, myślę że gmina nie zbankrutuje, choć co roku do oświaty dokładamy ponad 2 mln. zł.

Śliwakowska M.- na komisjach był wniosek dotyczący opiekuna stażu, by podnieść kwotę o 5,- zł.

Wiśniewski L.- ja przemyślałem ten mój wniosek i wycofuję go.

Śliwakowska M. – ja zgłaszam w n i o s e k o podniesienie opiekunowi stażu dodatku funkcyjnego o 5,- zł czyli na 30,-zł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego Wiśniewskiego:

- za przyjęciem w/w wniosku – głosowało 10 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 3 radnych.

Prowadzący sesję stwierdził, że wniosek radnego Wiśniewskiego Rada przyjęła.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnej Śliwakowskiej:

- za przyjęciem – głosowało 10 radnych,

- przeciwny – był 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski zostały przez Radę przyjęte i poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały z naniesieniem wcześniej przyjętych poprawek:

- za przyjęciem uchwały – głosowało – 14 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.9d/

------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 152/XXII/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia  dla Wójta Gminy Kłomnice.

Sekretarz wyjaśniła, że wynagrodzenie dla Wójta określa Rozporządzenia Ministra i składa się ono z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i procentowego dodatku specjalnego, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Są przygotowane dwa warianty czwartego składnika t.j. I wariant: 20% i II wariant: 30%.

Przewodniczący Rady nadmienił, że przy 30% dodatku specjalnym wynagrodzenie będzie wynosić 11.320,-zł i zaproponował, by najpierw przegłosować ten wariant.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w wynagrodzenia dla Wójta – głosowało 9 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 5 radnych.

/Radny Perliński nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ zwolnił się z powodów służbowych i nie był obecny na sali /. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła wynagrodzenie dla Wójta Gminy przedstawione w II wariancie t.j. 30% dodatkiem specjalnym./uchwała w załączeniu/.

Wójt podziękował Radzie za podwyżkę, nadmieniając że ma juz 43 lata pracy zawodowej.

ad.pkt.10.

------------

Wójt odpowiedział na pytania, jakie skierowane były do niego na początku obrad i tak:

- Akcja ZIMA – przygotowani jesteśmy na dyżury całodobowe choć na dziś nie ma takiej potrzeby. Odśnieżamy dzięki strażakom, na 6 samochodach mamy założone pługi.

- Telefony do użytku radnych i sołtysów:

- p.Tittl Jacek – 696036154 ,

- p.Śliwakowski Adam – 663127362 lub bezpośrednio do Wójta.

- Mamy ponad 120 km dróg gminnych, do odśnieżania jest ponad 100 km.W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi strategiczne.

- Jeśli chodzi o posypywanie dróg, to wiosną wiąże się to ze sprzątaniem i zebraniem piasku.

Będzie przetarg na posypywarkę, na dziś mamy zawartą umowę – zlecenie z kimś, kto obsługuje naszą posypywarkę. Poza tym nasze żółte pojemniki są rozstawione na skrzyżowaniach i napełnione piachem z solą.

- prośba do wszystkich o zachowanie spokoju i najpierw dobrego rozeznania. Pługi nie wyjadą wcześniej niż po 2 godzinach po opadach.

- Jeśli chodzi o sesje w godzinach popołudniowych, to Rada ustala sobie zasady pracy,  ze strony Urzędu sprzeciwu nie będzie, jest to wyłączna kwestia Państwa Radnych jakie godziny będą ustalone.

- Działalność międzysesyjna to głównie sprawy nowego budżetu a także tych zadań, które się kończą i czynności z tym związanych. Branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach m.in. dotyczące straży pożarnych.

Następnie Wójt poinformował, że w piątek wraz z Kierownikiem GOPS p.Mizerą Barbarą był w Warszawie po odbiór nagrody w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej za działalność całej jej jednostki organizacyjnej po przejściu trąby powietrznej - odczytanie treści dyplomu podpisanego przez Jarosława Dudę Sekretarza Stanu i złożył p. Kierownik gratulacje.

Następnie zachęcił zebranych do obejrzenia wystawy różnych przedmiotów z warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który miał na celu zaktywizowanie ludzi, którzy utracili pracę z tytułu likwidacji zakładu oraz ludzi z wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady również złożył p.Kierownik gratulacje w imieniu Rady Gminy podkreślając, że bardzo sprawnie Ośrodek uporał się z tak ogromnymi problemami życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Następnie głos zabrała p.Mizera, która podkreśliła że to nie tylko jej zasługa ale całego ośrodka. Podziękowała władzom gminy za docenienie tej pracy, radnym m.in. p.Siole Stanisławie, która widziała w tym wszystkim pozytywy i dołączyła się do opinii we wniosku.

Następnie Kierownik GOPS poinformowała, że zorganizowane w naszej gminie warsztaty

zakończyły się już i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nich udział ludzie niejednokrotnie wykluczeni społecznie i tu odnaleźli swój talent i wiarę w siebie. Można to zobaczyć właśnie na tej wystawie. Dziękuję władzom gminy, że pozwoliły przez dofinansowanie dokończyć to dzieło.

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Rady poinformował, że radni jeszcze będą podejmować uchwałę, ale ze względów na tajemnicę danych osobowych pozostali uczestnicy muszą opuścić salę, podziękował im za przybycie i ogłosił 5 min. przerwę.

ad.pkt.12

------------

Przewodniczący poinformował radnych, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące odwołania p.Artura Zasępy od odpowiedzi Rady Gminy na wniesioną przez niego skargę na Wójta Gminy z dnia 11 czerwca b.r., ze wskazaniem że Rada Gminy podejmuje w takich sprawach swoje rozstrzygnięcia na sesjach w formie uchwał. /odczytanie pisma Wojewody Śląskiego oraz pism p.A.Zasępy – kopie są załącznikami do protokołu/.

Ponieważ skargi na Wójta Gminy wpływają od w/W od lat i nie wnoszą do sprawy nic nowego a Rada podejmowała już wiele uchwał w tym samym temacie uznając każdorazowo, że skargi na Wójta Gminy są nieuzasadnione, Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy radni zmieniają swoje dotychczasowe stanowisko.

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku w sprawie zmiany dotychczasowego stanowiska Rady Gminy w sprawie skarg p.Zasępy Artura. Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 153/XXII/08 w sprawie: rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy z zapisem, że Rada uznaje je za nieuzasadnione .

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni obecni na sali.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała został przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy.