artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 1.12.2009r

PROTOKÓŁ Nr XXXI/09

z  sesji  Rady Gminy Kłomnice  odbytej  w dniu 1.12.2009r

 

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy pół godziny przed sesją odbyło się spotkanie radnych celem szczegółowego omówienia :

- propozycji zmian w budżecie gminy na 2009r,

- stanowiska Rady Gminy w sprawie budowy Komisariatu Policji w Kłomnicach .

W tym spotkaniu wzięli udział : Wójt, Z-ca Wójta , Skarbnik Gminy i pracownik Działu Podatków.

Pracownik Działu Podatków p.Koza Halina poinformowała radnych ,że nastąpiła pomyłka w przeliczeniu podatku od środków transportowych w przyjętej podwyżce o 3,5 % w pkt. :

-str.2 pkt.1 c/ /4 osie i więcej / - winna być kwota 2480,-zł / ponieważ w pierwszej propozycji omówionej na komisjach stawka ta była mniejsza nic proponowana przez Ministra Finansów, co było by niezgodne z prawem.

- pkt. 2b/  – 2 osie ,  ciągniki siodłowe – winna być stawka 1960,- zł,

- 3 osie i więcej – winna być stawka 2.577,-zł.

Radni w/w poprawki przyjęli bez uwag.

Następnie propozycje zmian w budżecie gminy na 2009 rok zgodnie z projektem uchwały i załącznikiem omówiła Skarbnik Gminy – do korekty uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał przygotowane przez siebie  Stanowisko Rady Gminy w sprawie budowy Komisariatu Policji w Kłomnicach zwracając się do radnych o ewentualne poprawki w treści , nadmieniając że jest to wersja robocza i zaproponował, by przyjąć to stanowisku w porządku obrad jako pkt,10. a kolejne przesunąć .

Wójt przypomniał , że 10 października 2010 roku mija termin dzierżawy budynku dla Policji.

Następnie zgodnie z wnioskiem komisji z ostatniego posiedzenia Dział Podatków przygotował pisemną informację dotyczącą egzekwowania należności podatku od nieruchomości. Obecna p.Koza Halina przekazała w/w informację każdemu radnemu , która została odczytana przez Wójta.

Radny Wiśniewski zapytał, czy nie można by porównywać zameldowania w Ewidencji Ludności z Działem Podatkowym w sprawie danego budynku?

Wójt- zameldowanie nie jest równoznaczne z własnością nieruchomości.

Ponieważ nie było więcej zapytań  poproszono na salę oczekujących za drzwiami na obrady sesji .

XXXI sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, radnego powiatowego w osobie p.Adama Śliwakowskiego, sołtysów , uczniów Gimnazjum w Kłomnicach oraz wszystkich tych , którzy zechcieli uczestniczyć w obradach,  po czym odczytał porządek obrad z wcześniej zgłoszonym wnioskiem przyjęcia jako pkt.10 stanowiska Rady w sprawie Komisariatu Policji :

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok:

a/zwolnienia z podatku rolnego,

b/ustalenia stawek podatku od nieruchomości,

c/zwolnień w podatku od nieruchomości,

d/podatku od środków transportowych.

8.Korekta budzetu gminy na 2009r – uchwała.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami

  Pozarządowymi w roku 2010.

10.Stanowisko Rady Gminy Kłomnice w sprawie budowy Komisariatu Policji w Kłomnicach.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz infor-

  macja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Komunikaty, wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad sesji.

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie :

-za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.3

----------

Protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu przez Radę jest on umieszczany w BIP Urzędu Gminy .Przewodniczący Rady  zaproponował, by przyjąć go bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził , że protokół  został przyjęty bez odczytania jednogłośnie.

ad.pkt.4

-----------

W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie :

1/Śliwakowska Małgorzata

2/Cieślak Wiesław

3/Wiśniewski Leszek

ad.pkt.6

-----------

Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje składają radni na piśmie , natomiast zapytania może kierować do Wójta każdy uczestnik a odpowiedzi są udzielane pod koniec sesji.

Interpelacje złożyli :

1/Wiśniewski L.- w imieniu Sołectwa Niwki złożył interpelację w sprawie zamontowania lamp ulicznych na odcinku 250m /Rzerzęczyce-Niwki/ – interpelacja w załączeniu.

2/Bruś W.- zwrócił się z prośbą do Wójta o naprawę zniszczonego przystanku autobusowego w Konarach ze względu na zbliżającą się zimę.

Zapytania złożyli :

1/Sołtys Chorzenic – zwróciła się z prośbą o przybliżenie tematu oświetlenia ul.Częstochowskiej , ponieważ mówi się że nie będzie ono w pasie drogowym tylko słupy mają być stawiane  w polach .

2/Ligocki M.- w związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację jaką złożyłem na ostatniej sesji , chciałbym wiedzieć , jaki był to długi odcinek i czy ten podany koszt jest całkowitym kosztem naprawy tej kanalizacji w Zawadzie?

Więcej zapytań nie było.

ad.pkt.7a/

-------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 225/XXXI/09 w sprawie :zwolnienia z podatku rolnego – do projektu uwag nie było/.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały jak i inne dotyczące podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził ,że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7b/

-------------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 226/XXXI/09 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

Do w/w projektu uchwały zgłoszono wnioski j.n. :

1/ Śliwakowska M.- w pkt.2d/- w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2- proponuję przyjąć stawkę 4,- zł a była proponowana 4,16zł ,

2/Modlasiński Z.- zgłosił wniosek – przyjąć w pkt.2b/ zamiast stawki 16,50 zł – stawkę 16,20zł .

Wójt- zwrócił się z prośbą , by przyjąć stawkę 4,16 zł , ponieważ z tytułu różnego rodzaju ulg budżet traci ponad 1 mln.zł .

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnej Śliwakowskiej czyli stawki 4,-zł :

- za przyjęciem w/w wniosku – głosowało 5 radnych,

- przeciwnych – było – 7 radnych.

Przewodniczący stwierdził ,że wniosek został odrzucony, pozostaje stawka 4,16 zł /1 m2.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji radnego Modlasińskiego :

- za przyjęciem stawki 16,20 /od działalności gospodarczej/ - głosowało  5 radnych ,

- przeciwnych – było 7 radnych,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że kolejny wniosek został przez Radę odrzucony i poddał pod głosowanie cały pierwotny projekt uchwały :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych ,

- przeciwnych – nie było ,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych .

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

ad.pkt.7c/

--------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 227/XXXI/09 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości – uwag do odczytanego projektu nie było .

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Wójt zwrócił się do młodzieży przekazując im ,że wszyscy ludzie płacą podatki Ministerstwo Finansów , które wyznacza górne stawki żąda by gminy ściągały te podatki, ale Rada Gminy ma prawo zwolnić niektóre podmioty . Np.na terenie gminy są grunty komunalne ,nasze i trudno , byśmy sami sobie te podatki musieli płacić , logiczne jest że taka uchwała jest przyjmowana .

Przewodniczący dodał, że indywidualnych zwolnień ma prawo dokonywać sam Wójt.

ad.pkt.7d/

------------

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 228/XXXI/09 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2010 rok .

Radny Wiśniewski odczytał wniosek do w/w projektu uchwały w imieniu 8 radnych a dotyczący zapisu w tej uchwale  treści : wprowadza się zwolnienia w podatku od środków transportowych dla : pojazdów wykorzystywanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej , nadmieniając że chodzi tu o BUS z Rzerzęczyc.

Wójt- nie widzę podstaw do umieszczenia tego zapisu , to stowarzyszenie  ma wpis do KRS, że jest przedsiębiorstwem i prowadzi działalność gospodarczą. Ja mam uprawnienia umarzania podatków , z czego klub korzysta . Nie można jednego zwolnić z podatku a innego nie.

Pałuszka W.-te pieniądze są przekazywane na rozwój sportu w gminie, ten zapis jest zasadny tym bardziej ,że jest współfinansowanie klubów.

Cieślak W.- w Rzerzęczycach istnieje opinia ,że jako klub są na szarym końcu  jeśli chodzi o przyznawanie środków na kluby, chcę powiedzieć że są one wszystkie traktowane równomiernie tylko w zależności  od ilości drużyn. Żaden z klubów nie posiada busa, my za każdy dojazd musimy zapłacić .Uważam ,że jest to niesprawiedliwe, bo z części i tak są zwolnieni . Jeżeli będzie zwolniony, niech wozi w innych klubach .

Łapeta J.- jeżeli klub by wykorzystywał ten samochód tylko dla celów klubowych , ale jeśli jest jako przewoźnik , to jest to nieuczciwa konkurencja.

Pałuszka W.- nic nie stoi na przeszkodzie, by był bus w innym klubie. Te pieniądze są na rozwój sportu i cele statutowe klubu.

Wójt- gdyby ta propozycja padła na komisjach , radca prawny by zaopiniowała czy ten zapis może być.

Śpiewak A.- tyle lat w uchwale był ten zapis , ostatnio w 2006r i uchwała nie była uchylona. P.Wójt wie , ile pieniędzy przekazuje się na działalność statutową klubu .P.Wójt daje tylko środki niezbędne , o resztę ma się starać klub i klub się stara. Klub z Kłomnic tez miał kiedyś samochód i korzystał z niego..Myślę , że jeśli Pan prezes  klubu z Kłomnic będzie miał 50tys.zł to Rada dołoży drugie 50 tys. i można samochód kupować My mieliśmy 40 tys.zł i Rada dołożyła nam 40 i mamy busa.To ,że Rada korzysta z innego przewoźnika , to trudno bo mielibyśmy więcej dla naszych dzieci  i młodzieży .

Wójt- p.Śpiewak bardzo ładnie to przedstawił ,ale ja wnoszę p.Przewodniczący protest i nadzór nam to odrzuci , bo klub miał w ostatnich latach 7 tys. zł umorzeń. za 2009r klub ma do zapłacenia 1164,-zł , klub zwrócił się o umorzenie i jest umorzone 50% .Uważam ,że tyle klub może zapłacić.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku zgłoszonego przez  radnego Wiśniewskiego :

- za przyjęciem – głosowało 9 radnych

- przeciwnych – było 6 radnych .

Przewodniczący stwierdził, że poprawka została przez Radę przyjęta i wprowadzona do projektu uchwały .

Następnie prowadzący sesję poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały z naniesioną poprawką :

- za przyjęciem – głosowało 9 radnych ,

- przeciwnych – nie było ,

- wstrzymało się od głosu – 6 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził ,że w/w uchwała została przyjęta – jak w załączeniu .

Wójt jeszcze raz poinformował, że w tej sprawie nie ma opinii prawnej a konsekwencją może być uchylenie uchwały przez nadzór prawny.

Śliwakowska M.- prosiliśmy ,by radca prawny był zawsze na sesji , bo my nie znamy się na prawie.

Wójt- podatki były omówione na komisjach i tego pomysłu nie było by mógł sprawdzić radca prawny.

Łapeta J.- decyzja Rady jest , nie wiadomo jak ta uchwała będzie rozpatrzona przez nadzór.

Śliwakowska M.- zgodnie z naszym statutem na podstawie wniosku 4 radnych  mamy prawo wprowadzić taką poprawkę do uchwały, mamy takie prawo.

Wójt- ma Pani prawo , za godzinę będzie radca prawny .

Łapeta J.- gdyby były wątpliwości prawne zrobimy przerwę  i wrócimy do tego jeszcze raz.

ad.pkt.8

---------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 229/XXXI/09 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono./propozycje zmian omówione przed sesją/.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

---------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 230/XXXI/09 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 – do projektu uwag nie było.

Prowadzący sesję nadmienił ,że ten projekt uchwały był również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10

------------

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Stanowisko Rady Gminy Kłomnice w sprawie budowy Komisariatu Policji w Kłomnicach zwracając się z zapytaniem ,czy są uwagi dotyczące treści tego stanowiska ?

Ponieważ nie było żadnych uwag , p.Łapeta poddał pod głosowanie jego przyjęcie :

-za  przyjęciem – głosowali wszyscy radni .

Przewodniczący stwierdził, że stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie i będzie przekazane zgodnie z zapisem w treści .

ad.pkt.11

-----------

Wójt- okres od ostatniej sesji był bardzo krótki, praca dotyczyła budżetu bieżącego i przyszłego. Radni otrzymali projekt budżetu na 2010 rok ,mogą być uwagi , będziemy analizować ten projekt .

- Brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Zw.Gmin i Powiatów, gdzie było przyjęte stanowisko w sprawie oświaty , bo jest  niekorzystne dla samorządów prawo wypłacenia wynagrodzeń wyrównawczych dla nauczycieli - przesunięto termin do końca stycznia ,

- były wyjazdy służbowe do Urzędu Marszałkowskiego,

- brałem udział w Gminnym Dniu Seniora, gdzie odbyły się występy artystyczne ze scen polskich i naszych- wzięło udział bardzo dużo ludzi.,

- z p.Skarbnik byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim ,by podpisać aneks do umowy. Niestety pół dnia trzeba stracić , bo większość spraw załatwia się w Katowicach i trzeba tam jechać osobiście.

Wójt odpowiedział na interpelacje i zapytania złożone wcześniej j.n.:

- na interpelację sołectwa Niwki będzie odpowiedź pisemna ,ale ta sprawa jest do budżetu gminy ,

- ad.sołtys z Chorzenic- Wójt poinformował, że gdziekolwiek jeśli będzie doświetlenie ulic , to musi być projekt i zezwolenie na budowę a to trwa miesiącami. Część ludzi wyraziła zgodę by zawiesić lampy na ich gruntach ,

- jeśli chodzi o naprawę przystanku w Konarach , to niestety są takie przystanki które są notorycznie niszczone. My łatamy je m.in blachą. Naprawiamy również znaki drogowe, które regularnie są niszczone m.in w Adamowie, Skrzydlowie,

- ad.p.Ligocki – po konsultacji z Kierownikiem Działu Inwestycji było naprawiane 50mb. Kwota pozostaje ta sama , która była w piśmie -odpowiedzi.

Pytań do Wójta nie było.

ad.pkt.12

------------

Przewodniczący Rady poinformował ,że 6 grudnia w hali sportowej odbędzie się Turniej Mikołajkowy w piłce halowej nożnej – zaproszenie do udziału sołtysów.

Wójt-mieszkańcy Kłomnic zauważyli na pewno, że na drodze krajowej pojawiło się dużo geodetów .W 90% jest pewne, że w 2010 roku rozpocznie się remont a nawet przebudowa  tej drogi. Prośba do tych co prowadzą działalność gospodarczą , by zgłosili to , bo będę zjazdy handlowe , by nie okazało się że nie będzie można podjechać. Jeśli budynek nie jest przeznaczony na działalność lub nie został wyłączony , to nie można mieć pretensji do Zarządcy, że nie uwzględni tego. To trzeba będzie uzgodnić z Dyrekcją w Katowicach.

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Chorznicach zaprosił wszystkich do udziału  w podsumowaniu trzech projektów w dniu 11 grudnia w GOK w Kłomnicach o godz.15,00.Będą ciekawe prezentacje , foldery , pokaz prac, występy .

Zgłosił wolny wniosek, by pomyśleć w najbliższym czasie w ramach gminy o utworzeniu funduszu pożyczkowego, bo  można pozyskać dużo środków unijnych.

- Odnośnie oświetlenia ul.Częstochowskiej, to jest ciemno, są kolejne ofiary z wypadków, jest ten odcinek b.ciemny i oświetlenie jest bardzo potrzebne.

Przewodniczący Rady podziękował młodzieży za udział w sesji nadmieniając, że wnioski z tego posiedzenia powinny być wyciągnięte.

Wójt poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym jest interpretacja przyjętego przez Radę Gminy  zapisu do uchwały w sprawie podatku od środków transportowych ,  przyjąć z tą poprawką a realizacja jest w rękach Wójta.

 

Ponieważ nie było więcej zapytań,Przewodniczący zamknął XXXI sesję .

 

Na tym protokół zakończono i podpisano .