artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXX/09 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 13.11.2009r

PROTOKÓŁ Nr XXX/09

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 13.11.2009r

Sesji przewodniczył p. Łapeta Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji udział wzięło 13 radnych /2 radnych nieobecnych/.

 

XXX sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący po czym przedstawił obecnym i powitał przybyłego na sesję Posła na Sejm R.P. P.Grzegorza Sztolcmana oraz radnych, Wójta wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach. Następnie Przewodniczący zgodnie z Postanowieniem Nr 7/09 odczytał porządek obrad XXX sesji zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje.

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt.7c/ – podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy /dotyczy uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa/.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku obrad wraz z propozycją Wójta Gminy:

- za przyjęciem porządku obrad –głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego

realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”,

b/ przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie,

c/ upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.

8.Korekta budżetu gminy na 2009r – uchwała.

9.Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłomnice – podjęcie uchwały.

10.Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Witkowice na lata 2009-2015-uchwała.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Komunikaty, wolne wnioski.

13.Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice-podjęcie uchwały.

14.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

----------

Przewodniczący poinformował, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu przez Radę Gminy jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.4

----------

W sesji udział wzięło 13 radnych. P.Gonera Paweł z przyczyn zawodowych nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu natomiast p.Dumin Tadeusz z przyczyn zdrowotnych.

Przewodniczący zwrócił się do radnych o usprawiedliwienie w/w nieobecności:

- za usprawiedliwieniem – głosowało 12 radnych, - 1 radny – był przeciwny.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Majer Stanisława

2/Śliwakowska Małgorzata

3/Ligocki Marek

ad.pkt.6

----------

Przed zgłoszeniem interpelacji i zapytań Przewodniczący Rady oddał głos Posłowi p.Grzegorzowi Sztolcmanowi, który powiedział m.in:

- o problemach w pracy w Sejmie w związku z kryzysem,

- uczestniczeniu w spotkaniach ze swoimi mieszkańcami celem zapoznania się z ich problemami, uwagami i ewentualnej pomocy w ich rozwiązaniu.

P. Poseł podziękował za zaproszenie i za to, że mógł spotkać się z przedstawicielami Gminy Kłomnice.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie interpelacji i do pozostałych uczestników obrad o ewentualne zapytania.

Interpelacje zgłosili:

1/Ligocki Marek –złożył na piśmie interpelację dotyczącą wykonania i sfinansowania naprawy odcinka kanalizacji w Zawadzie / jak w załączeniu/.

Ponadto zwrócił się do Wójta, by w pkt.11 porządku obrad sesji informował radnych o wszystkim, co działo się w okresie międzysesyjnym – o dokonywanych zakupach, sprzedażach mienia, zlecanych pracach i ich finansowania, przetargach i innych.

- To nie jest odosobniony przypadek, bo takie informacje na sesjach są w innych gminach standartem. Chcę otrzymać informacje, o których nie mówi się na komisjach a radni powinni wiedzieć, bo mieszkańcy nas pytają a my nic nie wiemy.

2/Majer Stanisława – zgłosiła ustnie interpelację informując, że dostarczy ją na piśmie, a dotyczyła ona poprawienia nawierzchni drogi w Witkowicach na ul. Głównej.

3/Perliński Andrzej – złożył na piśmie 2 interpelacje:

- w sprawie: kosztów utrzymania Szkoły Podst.w Zdrowej,

- w sprawie: prawidłowości funkcjonowania przedszkoli w Gminie Kłomnice/jak w załączeniu/.

Ponieważ nie było więcej interpelacji Przewodniczący Rady zaproponował o zgłaszanie ewentualnych zapytań również do Pana Posła.

Radny Wiśniewski L.- poruszył sprawę dotyczącą drogi krajowej, która przebiega przez naszą gminę i wiele obietnic z nią związanych – jak wygląda sprawa na dziś, czy można liczyć na wsparcie w Dyrekcji Dróg ?

Przech H.- chcę poinformować o obchodach Gminnego Dnia Seniora, który odbędzie się 15-go listopada o godz.16,00. P.Wójt objął patronatem honorowym a ja ośmielam się skierować zaproszenie również do Pana Posła.

- Mam pytanie, bo media informują nas, że w ZUS nie ma środków na emerytury i renty, a jest to problem dużej wagi, ta informacja budzi zaniepokojenie wśród obywateli.

Wójt- mamy prośbę by Pan Poseł nam pomógł w takich sprawach jak:

1/droga krajowa, otrzymałem telefon że pojawi się projektant i dopiero wtedy będę wiedział, jak to wszystko będzie wyglądać,

2/droga /tzw. Schetynówka / ul. Częstochowska w Konarach w kierunku Pacierzowa, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i jesteśmy na 23 miejscu, może dało by się coś zrobić,

3/sprawa Policji, jest projekt na nowy budynek dla Policji a nie robi się nic. Tu powinno być stanowisko Rady i wsparcie ze strony Parlamentarzystów.

Przewodniczący Rady poinformował, że przygotuje takie stanowisko na następną sesję, ponieważ na dzisiejszą nie miał pewnych faktów i danych w tej sprawie. To stanowisko będzie przesłane do Parlamentarzystów.

P.Poseł Sztolcman – jestem zbulwersowany sytuacją jaka Państwa dotyka jeśli chodzi o Policję, bo pracują Oni w sąsiedztwie biblioteki i na pewno dochodzi tu do bulwersujących sytuacji w zakresie tym co zdarza się na komendach. Zrobię wszystko, by wpłynąć na władze wojewódzkie i wyżej, bo ta sytuacja nie powinna trwać dłużej.

- drogi, droga krajowa nr 91, będzie tu autostrada, ta droga będzie alternatywną. Deklaruję ze swojej strony, by ten remont odbył się jak najszybciej, choć prace są już rozpoczęte,

- schetynówka – postaram się pomóc,

- ZUS – media różnie donoszą, problem w ZUS istnieje, są braki finansowe wynikające z kryzysu. Trudno jest przeprowadzić reformę w KRUS, jednak zagrożenia dla emerytur i rent nie ma.

Ponieważ nie było więcej zapytań do Pana Posła Przewodniczący Rady podziękował mu za przybycie na obrady Rady Gminy i za to, że obiecał pomóc głównie w sprawie Policji.

ad.pkt.7a/

-------------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 218/XXX/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren” – do projektu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Prowadzący sesję stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.7b/

--------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 219/XXX/09 w sprawie: przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im.Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Częstochowie - - do projektu uwag nie było/ projekt uchwały był omówiony na komisjach/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w/ uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7c/

------------

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 220/XXX/09 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy – do projektu uwag nie zgłoszono.

Z-ca Wójta poinformowała, że kilka dzieci uczęszcza do niepublicznych przedszkoli w Częstochowie i na podstawie przepisów gmina jest zobowiązana do zapłacenia wydatków z tym związanych.

Nastąpiło głosowanie:

-za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 221/XXX/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r – do projektu uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady nadmienił, że zmiany te były omówione szczegółowo na komisjach, ale jeszcze się coś zmieniło i oddał głos p.Skarbnik.

Skarbnik poinformowała, że jest jedna zmiana w związku z tym, że została podpisana umowa, z której wynika że nie otrzymamy dotacji w 2009r /dotyczy Zdrowej / i dlatego zmniejszamy wydatki w WPI w tym roku.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 10 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 3 radnych.

Prowadzący posiedzenie stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

---------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 222/XXX/09 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłomnice-do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10

-----------

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 223/XXX/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witkowice na lata 2009-2015 / do projektu uchwały uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni / uchwała w załączeniu/.

Prowadzący sesję stwierdził, że została ona przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11

------------

Wójt nadmienił, że zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami na interpelacje pisemne odpowie również na piśmie. Ponadto poinformował zebranych j.n.:

- w gminie istnieje pewien sposób zwracania się o dostęp do dokumentów. U p.Sekretarz jest druk, wypełnia się o co chodzi,

- ul.Główna w Witkowicach, cały problem tej ulicy to brak odwodnienia , nie ma rowów. Ta droga jest do remontu.

- jeśli chodzi o informowanie o przesunięciach w budżecie w ramach działu, nie ma problemu żebym to przedstawiał, uwaga jest słuszna. Każda uchwała kończy się zapisem, że wykonuje Wójt, natomiast do przesunięć w działach ma prawo Wójt.

- Jeśli chodzi o zbywanie mienia, to żaden Wójt bez woli Rady nie może tego zrobić, nabyć tak ale zbyć nie. Obowiązuje nowa ustawa.

-Działalność międzysesyjna to:

- w listopadzie zakończone były niektóre zadania inwestycyjne, stąd dozór przeze mnie w fazie końcowej /droga w Konarach,ul.Ogrodowa w Witkowicach, termomodernizacja szkoły w Garnku, rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach/,

-wszystkie sprawy załatwia się w Katowicach, podpisywanie dokumentów jest w Katowicach Częstochowa jest tylko pośrednikiem,

- udział w szkoleniach, ostatnio prowadzone przez RIO n.t. nowej ustawy o finansach publicznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2010 r,

 Dlatego budżet będzie przyjmowany w styczniu 2010r, główne zmiany są w zaciąganiu kredytów. Będziemy musieli przyjąć w przyszłym roku Strategię Rozwoju Gminy.

- Biorę udział w spotkaniach z młodzieżą, sportowcami na pokazach i zawodach.

- Jestem członkiem Śląskiego Zw.Gmin i Powiatów, stąd mój udział w tych zjazdach. Problem duży jest z oświatą, wszystkie gminy muszą szukać pieniędzy na wyrównanie płac nauczycielom. Podejmujemy w takich sprawach stanowiska.

Wójt poinformował, że 9 listopada u Marszałka został wręczony dyplom dla wsi Rzeki Wielkie za zdobycie wyróżnienia w konkursie „Piękna wieś Woj.Śląskiego” w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi. – odczytanie treści dyplomu i złożenie gratulacji dla sołectwa.

Przewodniczący Rady zaprosił sołectwa do udziału w kolejnym konkursie piłki nożnej halowej, które odbędzie się 6 grudnia w hali sportowej w Kłomnicach.. Nadmienił, że w dniu 8 listopada odbyły się takie zawody między sołectwami w dziedzinie strzelania i piłki siatkowej, wzięło w nich udział bardzo dużo osób podkreślając, że takie inicjatywy należy popierać.

Pracownik Działu Rolnictwa p.Adam Śliwakowski /radny powiatowy/ poinformował sołtysów, że za dwa tygodnie będą środki na zwrot podatku akcyzowego z Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przekazanie rolnikom.

Poinformował również, że w dniu dzisiejszym odbędzie się szkolenie n.t. pozyskiwania środków przez stowarzyszenia w ramach Programu Rozwoju Wsi.

Radny Perliński zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie się z wnioskami tej komisji m.in.w sprawie kontroli wydatków w dziale Melioracje z uwagi na zdjęcie w korekcie części środków budżetowych na ten rok.

Ponieważ nie było więcej zapytań Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę i poprosił o pozostanie po przerwie tylko radnych z uwagi na podejmowanie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady odczytał kolejne pismo – skargę na Wójta Gminy P.Artura Z. skierowane do Rady Gminy z dnia 29.09.2009r. /jak w załączeniu/.

Radny Wiśniewski z uwagi na treść pisma / dotyczyła chodnika przy drodze powiatowej/ zgłosił wniosek, by pismo to przesłać do Powiatu zgodnie z kompetencjami, po uprzedniej opinii prawnej.

Ponieważ na ostatniej sesji Rada przyjęła uchwałę, w której skargę na Wójta uznała za nieuzasadnioną, Przewodniczący zaproponował i odczytał projekt uchwały w sprawie podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady w tej sprawie.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem uchwały Nr 224/XXX/09 – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i zamknął obrady XXX sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: