artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.09.2009r

PROTKÓŁ Nr XXIX/09

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.09.2009r 

Sesji przewodniczył p. Łapeta Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy.

 W sesji udział wzięło 14 radnych /1 radny nieobecny/.

 XXIX sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach p.Mariana Gruca, radnych powiatowych w osobach p. Burzyńskiej Lidii, p.Adama Śliwakowskiego, dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach po czym zgodnie z Postanowieniem Nr 6/09 zaproponował porządek sesji. Po odczytaniu porządku obrad przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje.

Wójt zgłosił wniosek, by jako pkt 7a/ wprowadzić projekt uchwały w sprawie: podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Rzerzęczyce w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXIX sesji wraz z propozycją Wójta Gminy:

- za przyjęciem porządku obrad – głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on j.n.:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

a/ podjęcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Rzerzęczyce” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - uchwała.

8. Korekta budżetu gminy na 2009r – uchwała.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy i informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.10.Komunikaty, wolne wnioski.

11. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice- podjęcie uchwały.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

ad.pkt.3

----------

Przewodniczący przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Dodatkowo po przyjęciu przez Radę jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy w Kłomnicach. Każdy kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Następnie zaproponował, by protokół ten przyjąć bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z ostatniej sesji Rada przyjęła bez odczytania.

ad.pkt.4

----------

W sesji udział wzięło 14 radnych. P.Gonera Paweł z przyczyn zawodowych nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący zwrócił się do radnych o usprawiedliwienie w/w nieobecności.

Rada przyjęła usprawiedliwienie radnego Gonery Pawła.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/ Majer Stanisława

2/ Sioła Stanisława

3/ Śliwakowska Małgorzata.

ad.pkt.6

----------

Interpelację złożył na piśmie radny Milczarek Wojciech a dotyczyła ona protestu części mieszkańców Nieznanic przeciwko budowie oczyszczalni ścieków tylko dla mieszkańców ul.Klonowej i Osiedla Pałacowego – interpelacja w załączeniu.

Zapytania złożyli j.n.:

1/ Sołtys wsi Lipicze – trzy miesiące temu otrzymaliśmy informację, że można zapisywać się na wywóz sprzętu elektronicznego i do dziś nic się w tej sprawie nie dzieje,

- druga sprawa dotyczy p.Stacherczaka, czy będą podjęte jakieś działania by dokonać odwodnienia jego pola ?

2/ Dumin T.- mieszkaniec Rzek ma złożony eternit na palecie, czy za pośrednictwem gminy można to zabrać od niego ?

Więcej zapytań nie było, Przewodniczący kontynuował dalszy porządek obrad.

ad.pkt.7

---------

Majer S.- odczytała projekt uchwały Nr 214/XXIX/09 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – do projektu uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7a/

------------

Sioła S.- odczytała projekt uchwały Nr 215/XXIX/09 w sprawie: podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Rzerzęczyce” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – do projektu uchwały uwag nie było.

Wójt – żeby rozpocząć działania i starać się o dotacje musimy podjąć taką uchwałę.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem głosowało – 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009rok – do projektu nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady nadmienił, że tak jak poprzednie projekty uchwał tak i korekta była dokładnie analizowana na posiedzeniu komisji.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

---------

Wójt poinformował, że na interpelację odpowie pisemnie. Wyjaśnił i przypomniał, że w momencie likwidacji w Nieznanicach Spółki Akcyjnej mieszkańcy budynków należących do tej spółki stali się Wspólnotą Mieszkaniową i zaczęły się problemy najpierw z ogrzewaniem, a obecnie jest problem z oczyszczalnią ścieków. Jest jedno wielkie szambo dla tych budynków, dawniej wywożono ścieki i rozwiązywano sprawy we własnym zakresie. Istniejąca sieć kanalizacyjna jest zużyta a oczyszczalnia nie funkcjonuje i ścieki płyną do rowu. Stąd konieczność wybudowania nowej by nie dopuścić do skażenia środowiska i zatrucia wód gruntowych. Będzie ona własnością gminy i będą pobierane opłaty. Te budynki wraz z pałacem muszą mieć oczyszczalnię. Budzi to emocje, ale infrastruktura podziemna jest zrobiona i musi być wybudowana oczyszczalnia.

-Odnośnie wywozu sprzętu elektronicznego, to było takie ogłoszenie i mieszkańcy mieli zgłaszać do gminy. Na tej podstawie firma może przyjechać i zabrać ten sprzęt.

- Zapytanie p.Dumina- za pieniądze gminy będzie zdejmowany i utylizowany eternit, ale pod warunkiem że właściciel będzie miał nowe pokrycie. Niepokojące jest to, że ludzie zgłaszają mniej a okazuje się, że tego eternitu jest więcej. Jeśli ta osoba była zgłoszona na ten rok, to będzie zabrany ten eternit, jeśli nie była zgłoszona, to nie.

Milczarek W.-wszyscy mieszkańcy, którzy przyłączają się do sieci kanalizacyjnej płacą ?

Wójt- tak, ale w Nieznanicach nie będą się dołączać do końcówki sieci.

Milczarek W.- czy ci ludzie poniosą jakieś koszty, bo u p.Lubert to idzie duża inwestycja?

Wójt- nie, bo zmieniło się prawo, tylko opłatą adiacencką.

Milczarek W.- czy gmina będzie wymieniać rury, bo często się one zapychają, są powrastane korzenie ?

Wójt- będzie,

Insp.d/s Rolnictwa p.Śliwakowski Adam odnośnie odtworzenia rowu w Lipiczu poinformował, że obecnie jest na etapie ekspertyzy i nakazu odtworzenia rowu, ponieważ na mapie z lat 80-tych ten rów był, ale został zasypany. Były wizje lokalne i pole p.Stacherczaka jest podtopione. Rów musi iść przez posesję p.Rybaka do rowu gminnego, ale ten nic nie zrobi i dlatego jest wszczęte postępowanie. Jesteśmy na etapie ekspertyzy i nakazu odtworzenia rowu, ewentualnie zadrenowania go. Zobaczymy jak potoczą się dalej sprawy.

Sołtys Lipicza- ale to pole jest jego jedynym polem i w tym roku nie było plonów.

Następnie Wójt poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na kanalizację sanitarną przez Urząd Marszałkowski, gdzie nasza gmina na I etap kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków na Hubach otrzymała 13,586 mln.zł t.j. 85% kosztów. Mamy to zrealizować w ciągu 2 lat

Łapeta J.- duże gratulacje dla zespołu, który opracowuje dokumentację i składa wnioski.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu p.Marianowi Gruca- Przedstawicielowi Okręgowej

Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, który poruszył problem j.n.:

- obecnie rolnicy nie chcą przeprowadzać badań swoich gleb, co powoduje wzrost gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Jest to w granicach już 87%, 5 lat temu stanowiły one 82%.Niesie to za sobą zagrożenie dla naszego środowiska bo stosowane nawożenie azotowe zakłóca równowagę składników nie tylko gleby ale wód głębinowych.

- Chcemy przeprowadzić badania gleb, ale nie można skłonić do tego rolników. Jedna próba kosztuje 9,40 zł.5 lat temu były przeprowadzone takie badania, ale zapłaciła za to gmina.

- Zwracam się do władz gminy o pomoc w przeprowadzeniu tych badań i apel do sołtysów, by rozmawiali w tym temacie z rolnikami i przekonali ich o takiej potrzebie przeprowadzenia badań. Dobrze by było, by rolniczy przynieśli takie próby do sołtysa a my byśmy je odebrali. P. Adam Śliwakowski jest pośrednikiem i udzieli wszelkich informacji.

- Woj.Fundusz Ochrony Środowiska przez 6 lat finansował wapnowanie, ale Resort Środowiska uznał że pieniądze nie mogą być przekazywane na Resort Rolnictwa. Prawdopodobnie ministrowie dogadają się i nie będzie sprzeciwu na ponowne dofinansowywanie.

Następnie Pan Gruca podziękował za możliwość wystąpienia na sesji i przedstawienia tematu.

Korzystając z obecności na sesji radnych powiatowych zgłoszono prośby o złożenie interpelacji na sesjach Rady Powiatu w tematach j.n.:

1/radny Pałuszka W.- ul.Kolejowa z Kłomnic do Rzerzęczyc, ze względu na zagrożenie dla kierowców jadących tą drogą jest konieczne przyciąć zwisające nad tą ulicą gałęzie od strony torów kolejowych.

2/radny Wiśniewski L.- proszę o zgłoszenie interpelacji dotyczącej połączenia ul.Wolności w Rzerzęczycach z miejscowością Kuchary. Kiedyś były na to przyznane środki przez Urząd Marszałkowski ale wydano na co innego. Jest pora, by ponowić tą sprawę. Skróciło by to dojazd ludzi do pracy, został do zrobienia nieduży odcinek.

Następnie chcę wiedzieć, bo mieszkańcy niepokoją się, że Starosta stwarza problem jeśli chodzi o budowę chodnika przy drodze Zberezka, Zawada bo ma być ubity kamień. Gmina dokłada duże pieniądze, a w gminie sąsiedniej wykonuje się chodniki.

Łapeta J.- prosiłem kiedyś o odwodnienie ul.Strażackiej poprzez korytka. Jeśli nie będzie odwodnienia, to ta droga się rozpadnie. Ponawiam prośbę.

Wójt- rozmawiałem dziś w Starostwie z Zarządem w sprawie drogi od Zberezki do Pacierzowa i w temacie wjazdów na posesje. Chodnik będzie po jednej stronie, a problem to wjazdy po drugiej stronie gdzie nie ma chodnika. Tam gdzie będzie chodnik, będą robione wjazdy, natomiast po drugiej stronie będzie utwardzenie tłuczniem. Ja stałem na stanowisku, że różne są utwardzenia i mogą być np.masą bitumiczną. Powiat ma to kosztować 6,6 mln.zł.

Stanowisko Zarządu Starostwa jak i Zarządu Dróg nie zmieni się. Mam to otrzymać na piśmie bo twierdzi się, że w innych gminach tak się robi i w naszej też tak będzie. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Poza tym przy Zberezce był źle zrobiony projekt, bo są rowy a musi być wjazd z drogi publicznej. Nie wiem jak to do końca się rozstrzygnie.

Radna Burzyńska L.- powiat buduje drogi na zasadach finansowania 50% x 50%. Starosta się wypowiadał, że nie będzie robił wyjątku w naszej gminie jeśli chodzi o wjazdy po drugiej stronie chodnika. Ja obiecuję, że będę się starała, by to zmienić choć nie wiem, czy Starosta zmieni zdanie.

Radny Śliwakowski – uważam, że takie możliwości są.

Radny Perliński – dokumentacja techniczna i kosztorysowa tej drogi opiewała na ponad 9 mln.zł. Okazało się, że kosztorysant pomylił się i jest koszt na 6 mln.zł.Zapomniano jednak o odwodnieniu. Po wykonaniu tej drogi ludzie położą sobie kostkę, a można było przy 3 mln. oszczędności położyć rury, zrobić 2 przepusty bo chodzi tu o 400 m. Taka powinna być logika Starostwa.

Wiśniewski L.- chcę by ta droga byłą zrobiona porządnie i zyskała poparcie ze strony radnych by nie było wśród mieszkańców niepotrzebnych emocji.

Ponieważ kolejny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy, Wójt poinformował że składa ją od wielu lat ten sam człowiek, który do tego wszystkiego w tych pismach go obraża, ale prawo jest takie, że za każdym razem Rada w takich sprawach rozstrzyga swoją decyzję poprzez podjęcie uchwały.

Ponieważ ten punkt może być rozpatrywany w obecności tylko radnych, Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i ogłosił 5 min. przerwę.

Po przerwie Przewodniczący odczytał pismo p.Artura Z. z dnia 26.08.2009r oraz przygotowany projekt uchwały Nr 217/XXIX/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice z zapisem, że skarga jest nieuzasadniona.

Przewodniczący nadmienił, że pismo to było przedmiotem zapoznania się na posiedzeniu wszystkich stałych komisji i stanowisko radnych jest przyjęte Cieszy to, że jest w Sejmie projekt nowelizacji postępowania administracyjnego, gdzie tego typu skargi będą bez rozpatrywania.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały z zapisem, że skarga na Wójta jest nieuzasadniona – głosowało 12 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu, po czym zamknął obrady XXIX sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: