artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2009r

ZARZĄDZENIE NR 120/09
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 26 październik 2009r.

 

w sprawie: stosowania instrukcji użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

  Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm./

 

Zarządzam:

 

§ 1. Stosowanie „Instrukcji użytkowania samochodów służbowych będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 129 KB