artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 106/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2009r

Zarządzenie Nr 106/2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.09.2009r.

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 151/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

zarządza się, co następuje

§ 1

  Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla Pana mgr Mariana Szyszki, Dyrektora Zespołu Szkół w Zawadzie na kwotę 400,00zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.12.2009r.