artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 02.12.2009

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
z dnia 02 grudnia 2009r


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/298/2009 z dnia 28 lipca 2009r.

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SONDA" 42-200 Częstochowa działającego z upoważnienia Urzędu Gminy Kłomnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Łąkowej i Leśnej w miejscowości Zberezka, na działce o numerze ewidencyjnym 197 obręb Ludwików, Gmina Gidle oraz na działkach nr 265; 790; 791; 41/2; 40/2; 39/2; 799; k. m. 1 obręb Zberezka, Gmina Kłomnice.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że mogą zapoznać się z dokumentacją złożoną do wniosku w Urzędzie Gminy Kruszyna p. 6 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.