artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 23.11.2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 23 listopada 2009r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/422/2009 wyznaczającego Wójta Gminy Kruszyna do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice,

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Zakładu Projektowo-Wykonawczego RAFA-EL" mgr inż. Rafał Czerwik działającego w imieniu Wójta Gminy Kłomnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice, na działce nr 506 obręb Nieznanice oraz działkach nr 56; 57; 60/1; 62; 63; 64/2; 66; 67; 689/2; 69; 70; 71; 72/2; 73; 74; 75; 76; 77/1; 78; 2836; 80; 131; 2270; 127; 128; 3087/24; 3087/5; 2761/5; 2761/11; 2761/10; 2761/2; obręb Kłomnice. W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że mogą zapoznać się z  dokumentacją złożoną do wniosku w Urzędzie Gminy Kruszyna pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.