artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 18.11.2009

OBWIESZCZENIE WÓJTA
GMINY KRUSZYNA z dnia 18
listopada 2009r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/412/2009

zawiadamiam

że na wniosek Zakładu Projektowo - Wykonawczego Rafał Czerwik ul. Krótka 29/31 42-200 Częstochowa działającego w imieniu Wójta Gminy Kłomnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Żabiej w miejscowości Adamów, gmina Kłomnice, działki o numerach ewidencyjnych 1119; 1115/1; 1106; 1101; 1089; 1084; 1075; 1069; 1128/3; 1560/1; 1560/2; 1126 obręb Adamów.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że mogą się z dokumentacją do wniosku w Urzędzie Gminy Kruszyna pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.