artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.10.2009

Kłomnice, dnia 2009-10-22

 

UG.7638/13-8/08/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 22.10.2009

 

 

Działając na podstawie art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) Urząd Gminy Kłomnice

 

Zawiadamia

 

strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie i remoncie dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej o Ogrodowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice.

 

Z treścią ww. decyzji zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem tut urzędu  w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie z art. 49 kpa tj do dnia 16.11.2009

 

Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20, pok 205 – www.bip.klomnice.pl (zakładka ochrona środowiska)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając