artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.06.2009

Kłomnice, dnia 2009-06-09

 

 

UG. 7638/12-6/2009

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 10.06.2009

 

Stosownie do art. 74ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz 1227) oraz art.
10 § 1 kpa Urząd Gminy Kłomnice zawiadamia, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku
firmy Projektowanie i Nadzory, inż. Jarosław Stąpor z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 120 m 54, posiadającej pełnomocnictwo od Urzędu Gminy Kłomnice do reprezentowania we właściwych urzędach terenowych w sprawach związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, decyzji pozwolenia na budowę oraz innych instytucjach z którymi wymagane są uzgodnienia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice,  w godzinach pracy urzędu, pokój 205. Informujemy również, iż można się wypowiedzieć co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie od 10.06.2009 do dnia 01.07.2009.

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając

 

 

Kopia

a/a