artykuł nr 1

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZEGO

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Uchwały Nr 140/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r w sprawie Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZEGO

 p.n. „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Chorzenalia 2009- święto małych społeczności w sołectwie Chorzenice ”

 

  1. Rodzaje zadań:

- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

- pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej małych wiejskich społeczności.

 

  1. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 2.000 zł.

 

  1. Zasady przekazania dotacji

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w terminie od 18.06.2009r do 30.11.2009r. Podmiot wykonujący  zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie do 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

  1. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, w terminie do 16 czerwca 2009 roku włącznie do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwa podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Chorzenalia 2009- święto małych społeczności w sołectwie Chorzenice ”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008,

- aktualny odpis z KRS ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

- statut

 

  1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 17 czerwca 2009 roku o godz. 10:00 dokona Komisja Doradczo- Opiniodawcza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłomnice powołana przez Wójta Gminy Kłomnice.

Komisja Doradczo- Opiniodawcza przy rozpatrywaniu ofert:

1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

2. ocenia przedstawioną kalkulację  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Doradczo- Opiniodawczej.