artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice 15.05.2009

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 15 maja 2009r

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

że na wniosek Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „WODNIK”, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Księżycowej, do realizacji na następujących działkach: 2175/2, 217/5, 4075, 4077 w miejscowości Kłomnice.

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.