artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice 13.05.2009

Kłomnice dnia 2009-05-13

 

 

UG.7638/2-5/2009

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 13.05.2009

 

 

Działając na podstawie art 74 ust 3, 63 ust 1 i 2, ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227 z 2008r), art 49 kpa oraz §3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z 2004r z pózn. zmianami)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 13.05.2009 zostało wydane postanowienie znak UG.7638/2-4/09 zwalniające inwestora Gminę Kłomnice z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ogrodowej  w miejscowości Witkowice, gmina Kłomnice

 

 

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Na ww. postanowienie nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia czyli od dnia 13.05.2009 – 29.05.2009

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając