artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2008

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 27.11.2008

 

 

Działając na podstawie art 49 oraz art 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. Nr 25, poz 150 z 2008r z późń. zm), w związku z art. 46 ust 4 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. Nr 25, poz 150 z 2008r z późń. zm) w związku z art 154 ust 1 ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227 z 2008r) oraz §3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z 2004r z pózn. zmianami)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 27.11.2008 zostało wydane postanowienie znak UG.7638/8-8/08 z dnia 27.11.2008 nakładające na inwestora tj Pracownię Projektową „GRAFIT” Ryszard Sidorowicz   z siedzibą w Częstochowie ul. Czecha 1 m 44, pracownia III Aleja NMP 71, I p, mającą pełnomocnictwo Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK – 91 Zberezka – Zawada i nr 1032 S – Zawada –Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice

 

Zgodnie z art. 10 kpa strona postępowania ma prawo  wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, oraz do  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Kłomnicej, pokój nr 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. w terminie do dnia 18.12.2008

 

 

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając