artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r

Zarządzenie Nr  118/2008
Wójta Gminy Kłomnice
 z dnia 29.12.2008r

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r  Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 ,

Zarządzam
co następuje;

§ 1.

Użyczyć na czas oznaczony tj. 5 lat budynek będący siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach ul. Częstochowska 96, a stanowiący własność Gminy Kłomnice  o ogólnej powierzchni użytkowej 211,24 m2  usytuowany na działce ewidencyjnej nr 483/2 o pow.0,1292 ha, k.m.1.4, księga wieczysta CZ1C/00080051/8 na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.