artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 75/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.08.2008r

ZARZĄDZENIE NR 75/08
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27.08.2008r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

 

Na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.Nr. 192,poz 1378 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach Panią Anetę Basiak do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 października2008 r.