artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2008r

Zarządzenie Nr 65/2008
Wójta Gminy Kłomnice
 z dnia 30.07.2008r

 

 

w sprawie:  przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnych położonych w Konarach.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r;

 

Zarządzam
co następuje:

 

§ 1.

 

Przejąć w formie darowizny na rzecz gminy Kłomnice  nieruchomości rolne położone obręb Konary , oznaczone jako działki nr 677, 771, 814 o pow. ogółem 3,07 ha,  k.m. 2 i 3, księga wieczysta Nr CZ1C/00037220/8 od Witolda i Barbary małż. Bruś zam. Konary ul. Częstochowska 34.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.