artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7.04.2008r.

Zarządzenie Nr 44/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 07.04.2008r

 

w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku w miejscowości Zawada ul. Szkolna 2.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 118/XVI/2000 z dnia 21.07.2000r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice, Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 158/XIX/2000z dnia 29.12.2000r w zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVI/2000 z dnia 21 lipca 2000r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice, Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 94/XIV/08 z dnia 29.01.2008r zmieniającą Uchwałę Nr 118/XVI/2000 z dnia 21.07.200r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 47 poz.1015 z dnia 14 marca 2008r, Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r

 

zarządzam
co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku w miejscowości Zawada ul. Szkolna 2 o pow.46,51 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 3 o pow.4,96 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i działce wynoszący 0,251835 części na rzecz dotychczasowego najemcy Pani Danuty Grzeszna.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.