artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.03.2008r.

ZARZĄDZENIE NR 41/08
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 18 marca 2008r.

 

w sprawie: regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu socjalnym/DZ.U. z 1996r. Nr 70,poz.335 z późn.zm./

§ 1. Ustalam regulamin zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach wraz z załącznikami od 1do 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 11/03 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.